AbstractsOther

Interakce hyaluronanu a povrchově aktivních látek

by Jitka Krouská
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: hyaluronan; tenzid; povrchové napětí; izotermická titrační kalorimetrie; kritická micelární koncentrace; hyaluronan; surfactant; surface tension; isothermal titration calorimetry; critical micelle concentration
Record ID: 1097389
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/18289


Abstract

Vliv hyaluronanu na micelizaci tenzidů byl studován různými fyzikálně-chemickými metodami. Byly zvoleny dva kationaktivní tenzidy, a to tetradecyltrimethylammonium bromid (TTAB) a cetyltrimethylammonium bromid (CTAB). Metoda izotermické titrační kalorimetrie byla využita pro stanovení entalpie micelizace, tenziometrie popisuje povrchové vlastnosti daných vzorků. Byl sledován také vliv různé molekulové hmotnosti použitého hyaluronanu a délka alkylového řetězce tenzidu na agregační chování daného systému. Výsledkem jsou hodnoty kritické micelární nebo agregační koncentrace tenzidu. V neposlední řadě se diskutuje využití agregátů hyaluronan-tenzid jako možné nosiče pro cílenou distribuci léčiv.; Influence of hyaluronan on surfactant micellization was studied by different physico-chemical methods. For this purpose, two cationic surfactants were chosen: tetradecyltrimethylammonium bromide (TTAB) and cetyltrimethylammonium bromide (CTAB). Isothermal titration calorimetry was used to determine enthalpy of micelle (aggregate) formation and tensiometry was useful for the description of the surface properties of the prepared samples. The different molecular weight of hyaluronan and the different alkyl chain length of the surfactant are taken into account. The results are evaluated to obtain the values of critical micelle or aggregation concentration of surfactants and the question of possible application of these systems as drug delivery systems is also discussed.