AbstractsComputer Science

Model synchronního stroje s PM založeného na ekvivalentní reluktanční síti

by Peter Sporni
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Synchrónny stroj; PM; reluktančná; PSpice; magnetický tok; indukcia; permeabilita; vzduchová medzera; prúd; napätie; indukované napätie; výkon; moment.; Synchronous machine; PM; reluctance; PSpice; magnetic flux; density; permeability; air gap; current; voltage; induced voltage; power; torque.
Record ID: 1097392
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/10716


Abstract

Táto práca pojednáva o problematike vytvárania a simulácie reluktančnej sieti synchrónneho stroja s V tvarovanými permanentnými magnetmi v programe PSpice. Na začiatku sa oboznámime s konštrukciou a parametrami stroja a potom vyvodíme základné rovnice na výpočet každého prvku siete. Vypočítame každý prvok tohto stroja a potom vytvoríme túto sieť v PSpice. Na začiatku je simulovaná sieť statická a všetky magnetické odpory sú lineárne. Neskôr nahradíme lineárne odpory reprezentujúce plechy nelineárnymi a počítame s precovnou teplotou permanentných magnetov. Potom porovnáme naše výsledky s FEM metódou počítanými hodnotami a vypočítame indukované napätie v jednej cievke stroja. Na záver vypočítame výkonovú a momentovú charakteristiku stroja.; This work disserts the problematics of creating and simulating reluctance network of the synchronous machine with V-shaped permanent magnets in the PSpice software. Firstly we familiarize with the construction and parameters of the machine and then we educt basic equations to calculate each component of the network. We calculate each component on the machine and then we create this network in PSpice. At the begining the simulated network is static and all magnetic resistivities are linear which gives us higher magnetic flux densities. Later we replace the steel sheets linear resistivities with nonlinear and we calculate also with working temperature of the permanent magnets. Then we compare our results with FEM method calculated values and we also calculate the induced voltage in one coil of winding. At the end we calculate power and torque characteristics of the machine.