AbstractsBusiness Management & Administration

Vytvorenie marketingovej stratégie Mediahost.sk na českom trhu

by Tomáš Kapičák
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: marketingová stratégia; marketingový mix; webhosting; registácia domén; mediahost.sk; marketing strategy; marketing mix; webhosting; register domains; mediahost.sk
Record ID: 1097558
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/12272


Abstract

Diplomová práca sa zameriava na vývoj marketingovej stratégie firmy Mediahost.sk na slovenskom trhu. Analyzuje makro a mikro prostredie v IT priemysle, a to najmä so zameraním na webhosting. Aktuálna marketingová stratégia spoločnosti je popísaná a hlavné ovplyvňujúce faktory sú rozpoznané. Diplomová práca obsahuje návrhy zmien a odporúčania zahrnuté v novej marketingovej stratégii spoločnosti. Navyše, je navrhnutý plán a rozpočet realizácie.; The diploma thesis focuses on the development of marketing strategy of company Mediahost.sk in the Czech market. Analyzes macro and micro environment in the IT industry, especially focusing on webhosting. The current marketing strategy of the company is described and main influencing factors are identified. The thesis contains proposals and recommendations included in the new marketing strategy. In addition, the proposed plan and budget are introduced.