AbstractsPolitical Science

Kritická analýza politiky Evropské unie a jej dopad na firmu E.ON SE

by Andrea Starostová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Európska Únia; Európska komisia; Európska energetická politika; Európska energetická stratégia. Európska legislatíva; Obnoviteľné zdroje; Jadrová energetika; EU ETS; European Union; European Commission; European energy policy; EU energy strategy; EU legislation; Renewable resources; Nuclear energy; EU ETS
Record ID: 1097560
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/25137


Abstract

Hlavným cieľom diplomovej práce je kriticky analyzovať politiku Európskej Únie a jej dopad na činnosť nadnárodnej spoločnosti E.ON. Keďže politika Európskej Únie má za cieľ zefektívniť spôsob podnikania vykonávaného v rámci Európskej Únie a okrem iného má predstavovať garanciu zodpovednosti jak spotrebiteľov, tak dodávateľov operujúcich na trhu, tak zámer práce bol definovaný na analýzu politického vplyvu rozhodnutí Európskej Únie a ich dopad na následné strategické rozhodnutia firmy. Analytická čas práce je preto zameraná na analýzu Európskej energetickej politiky s kladením dôrazu na profil spoločnosti E.ON, Európsku energetickú stratégiu, obnoviteľné zdroje, jadrovú energetiku, bezpečnosť energetickej dodávky a na Európsky systém obchodovania s emisiami.; The main aim of master’s thesis is to critically analyse European Union policy and its impact on business of transnational firm E.ON. Taking into account the aims of the EU policy which are defined as streamlining the way business is being conducted within the Union as well as guaranteeing accountability of both consumers and suppliers on the market, the objective of the thesis is specified as the analysis of political influence of EU decision-making and its effect on subsequent strategic decisions within the company. The analytical part of the thesis is therefore focused on the analyses of European energy policy putting emphasis on E.ON’s company profile, EU energy strategy, Renewable energy, Nuclear energy, Security of energy supply and the EU Emissions Trading System.