AbstractsCommunication

Návrh efektivního řízení multikulturního týmu v mezinárodním podniku působícím v IT oblasti

by Tomáš Šimek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Leadership; tým; řízení lidských zdrojů; motivace; komunikace; Leadership; team; human resources management; motivation; communication
Record ID: 1097946
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/12616


Abstract

Cílem této diplomové práce je návrh na zlepšení týkající se efektivního řízení multikulturního týmu ve velké mezinárodní společnosti působící v oblasti informačních technologií. V práci jsou uvedeny základní teoretické poznatky týkající se efektivního řízení, firemní kultury, řízení lidských zdrojů a týmové práce. Praktická část je zaměřena na analýzu stávajícího stavu společnosti, díky které bylo možné navrhnout taková opatření, která pří správné implementaci povedou k optimalizaci a zefektivnění samotného řízení týmu, motivace jeho členů, komunikace, výkonnosti a kvality. K analýze současného stavu byly použity rozhovory s jednotlivými členy týmu a dotazníkové šetření.; The aim of this diploma thesis is to design improvements to the efficient management of a multicultural team in a large international company operating in the field of information technology. The paper presents the basic theoretical knowledge of effective management, corporate culture, human resource management and teamwork. The practical part is focused on the analysis of the current state of the company that enabled possibility of proposing such measures which in case of correct implementation will lead to optimize and streamline the actual team management, motivation of its members, communication, performance and quality. To analyze the current situation were used interviews with individual team members and questionnaire.