AbstractsBiology & Animal Science

Reologie v technologii anorganických materiálů

by Michaela Wirthová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: reologie; cement; samozhutnitelný beton; tixotropie; toková křivka; Vicatův test; rheology; cement; self-compacting concrete; thixotropy; flow curve; Vicat test
Record ID: 1097950
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/21035


Abstract

Disertační práce se zabývá studiem reologického chování materiálů na bázi cementu. Úvodní část obsahuje teoretické poznatky týkající se reologie a zkoumaných materiálů (cement, samozhutnitelný beton, superplastifikátory). Poté následuje detailní popis reologických vlastností čerstvých cementových materiálů. Kromě toho je dále uvedena hydratace cementu, kalorimetrie, Vicatův test, rentgenová difrakční analýza a elektronová mikroskopie. Experimentální část práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá základní charakterizací, reologickým měřením a studiem statické meze toku směsí samozhutnitelných betonů a jejich matric. Druhá část se týká cementových past, které byly podrobeny testování pomocí reometru, Vicatova přístroje, isoperibolického a modulárního kalorimetru, rentgenového difraktometru a elektronového mikroskopu.; The doctoral thesis deals with the study of the rheological behavior of the cement based systems. The introductory part includes theoretical knowledge about rheology and materials of interest (cement, self-compacting concrete, superplasticizers). A detailed description of the rheological behavior of the fresh cement based materials follows. In addition the hydration of the cement, calorimetry, Vicat test, X-ray powder diffractometry and scanning electron microscope are described. The experimental part is divided into two parts. First part is concerning the self-compacting concrete and their matrixes and includes basic characterization, rheological measurements and investigation of the static yield stress. Second part is regarding the cement pastes, which were tested via several methods with using the parallel plate rheometer, Vicat apparatus, isoperibolic and modular calorimeter, X-ray diffractometer and scanning electron microscope.