AbstractsMedical & Health Science

Studie artefaktů v MR tomografických snímcích pro lékařské a technické aplikace

by Mouin Al Khaddour
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Artefakt; magnetická rezonance; MR tomografie; MR zobrazování (MRI); metoda gradientního echa (GE); magnetické; pole nehomogenita.; Artifact; magnetic resonance; MR tomography; MR imaging (MRI); gradient echo sequence (GE); magnetic field inhomogeneity.
Record ID: 1097963
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/37272


Abstract

Tato disertační práce analyzuje artefakty v NMR obrazech. V lékařské praxi mohou artefakty zabránit diagnostice patologických tkání, a proto je třeba tyto nežádoucí jevy odstranit. Vzhledem k nutnosti vyloučit artefakty způsobené nehomogenitou statického magnetického pole jsou v dané souvislosti diskutovány také nové možnosti měření deformací. Práce popisuje metodu pro měření základního pole i RF pole a jejich nehomogenit na základě měření MR obrazů T2 a T2*. Metoda kombinuje akviziční postupy pro spinové a gradientní echo za účelem rozlišení relaxačních časů T2 a T2*. V této souvislosti také vyvstává potřeba provést exponenciální aproximaci relaxačního procesu. Experimentální výsledky pro plastové i měděné vzorky jsou prezentovány v příslušné části práce. Pokud jde o vlastní členení popisovaných jevů, je třeba uvést, že významný problém představují artefakty způsobené magnetickou susceptibilitou. Různé hodnoty magnetické vodivosti na rozhraní mezi dvěma materiály mohou způsobit deformaci magnetického pole, přičemž může dojít i k úplné ztrátě signálu.; This dissertation analyses artifacts in NMR images. In medical practice, the artifacts can impede proper diagnostics of pathological tissues and, for this reason, need to be eliminated. In this thesis, an analysis of the most frequent image artifacts is performed to eliminate the occurrence of these undesired effects. In connection with artifacts caused by inhomogeneity of the static magnetic field, a novel dual measurement method is discussed. The thesis describes a method for estimating the basic and RF field inhomogeneity in NMR based on the measurement of T2 and T2*. The technique combines the gradient and spin echo acquisition procedures to differentiate the T2 and T2* relaxation times. Exponential approximation of the relaxation process has to be performed. Importantly, experimental results for the plastic and copper specimens are shown. It is vital to note that a significant and commonly found problem lies in the magnetic susceptibility artifact; different magnetic susceptibility values at the boundary between two materials can result in magnetic field inhomogeneity and even total loss of the signal.