AbstractsLaw & Legal Studies

Courtroom interpreting as interaction: Expectations and practice in Denmark

by Pil Gjerum
Institution: Roskilde University
Department:
Year: 2015
Keywords: courtroom interpreting; interaction; legal rights; interpreter's role; power manifestations; Denmark; Fairclough; Goffman; translation
Record ID: 1122120
Full text PDF: http://rudar.ruc.dk/handle/1800/21544


Abstract

I nærværende projekt har vi undersøgt hvordan retstolkning udspiller sig i Danmark, hvilken rolle tolken har i retssalen og hvilke magtrelationer der er tilstede i feltet. Dette har medført følgende problemformulering: ”Hvordan udspiller retstolkning sig i danmark i forhold til forventninger til tolkens rolle og til magt- manifestationer i retsalens interaktioner?” For at undersøge dette, valgte vi at foretage interviews med forskellige aktører i feltet. Vi interviewede tre tolke, hvoraf en af dem er forsker på området, og en anden er direktør for et privat tolkefirma. For at få et indblik i rettens kontekst, har vi foretaget interviews med en anklager og en forsvarer. Vi valgte at interviewe disse aktører, for at få et indblik i feltet fra forskellige positioner. Vi har yderligere benyttet ”Retstolkens rolle” og ”Rapport om tolkebistand i retssager” som empirisk baggrundsmateriale. Vores teoretiske apparat består af en eklektisk ramme, hvor vi anvender Goffman og Faircloughs teoretiske begreber. Vi benytter Faircloughs magt begreb for at analysere magtstrukturerne i retssalen. Goffman har forskellige teoretiske begreber, hvorfra vi har valgt at bruge begrebet om selvet, for at kunne analysere retssalens indvirkning på tolkens præstation, og hvordan denne forstår sin rolle. Derudover bruger vi hans front- og backstage begreb, for at analysere hvordan tolken gennem refleksion justerer sin præstation til de omgivelser, han befinder sig i. Ydermere vælger vi at benytte hans begreb om team performance, for at undersøge samspillet mellem aktørerne i retssalen (dommere, advokater, tiltalte og tolke), og hvordan interaktionen og magten manifesterer sig mellem dem, og påvirker deres individuelle præstationer. Det sidste koncept fra Goffman er performance of talking and listening. Dette benytter vi for at forklare tolkens rolle, og hvordan de skifter mellem rollerne som taler og lytter. Konceptet kan også forklare hvilken rolle, der forventes af tolken og hvordan disse forventninger skaber konflikter mellem aktørerne i retssalen. I analysen kommer vi nærmere ind på de forskellige aktørers forventninger til retstolken, og hvordan dette kan afstedkomme en forvirring omkring tolkens rolle i retten. I anden del af analysen problematiser vi skævvridningen af magt i team sammenspillet, sproget og konstruktionen af sociale identiteter som eksisterer i rettens kontekst. Gennem vores analyse fandt vi frem til en konklusion som udleder at den fælles konsensus omkring en lige og retfærdig rettergang uanset sprog ikke bliver opfyldt i praksis, da der kan ske en forskelsbehandling for ikke-dansktalende tiltalte pga. brugen af tolk. Dette sker på baggrund af flere problematikker; Forvirring omkring tolkens rolle i retten på grund af manglende uddannelse for de professionelle aktører i retssalen, magtbarrierer der forhindrer team performance – og dermed også fælles konsensus og respekt for hinandens rolle i retsomgivelserne. I den sidste del af vores projekt kommer vi med anbefalinger til at forbedre retssikkerheden.