AbstractsBiology & Animal Science

A magyarországi mézelőméh-populációkban (apis mellifera carnica pannonica poll.) Megjelenő határ menti fajták kimutatása genetikai és morfológiai módszerekkel

by Erika Péntek-Zakar
Institution: University of Debrecen
Department:
Year: 2014
Keywords: Apis mellifera carnica pannonica, mitokondriális DNS, mikroszatellit, szín, szipóka hossza, kubitális index, K19-es szög; Apis mellifera carnica pannonica, mitochondrial DNA, microsatellite, colour, proboscis length, cubital index, K19 angle; Állattenyésztési tudományok; Agrártudományok
Record ID: 1178175
Full text PDF: http://hdl.handle.net/2437/188662


Abstract

A Magyarországon honos krajnai pannon méh (Apis mellifera carnica pannonica) kiválóan alkalmazkodott az ökológiai feltételeinkhez. Az intenzív tenyésztés, a természetes hibridizáció, valamint az idegen méhanyák importja változást okozhat a fajta genetikai állományában. A magyar mézelőméh-populációk diverzitásának, és az esetlegesen megjelenő idegen fajták jelenlétének kimutatása érdekében mitokondriális DNS, mikroszatellit, valamint fajtajelleg vizsgálatokat végeztünk külföldről származó populációk bevonásával. Magyarország egészére kiterjedő kutatásunkhoz 2010 nyarán 16 álló méhészetből gyűjtöttünk lefedés előtti öt-hét napos dolgozó álca mintákat, minden méhészetből öt random módon kiválasztott méhcsaládból. Mitokondriális DNS vizsgálattal elemeztük a hazai (n=96) és külföldi (n=84) mézelőméh-állományok genetikai struktúráját 53, az NCBI génbankban elérhető referencia szekvencia bevonásával. A mitokondriális DNS citokróm-oxidáz I génjének egy 421 bp hosszúságú szegmensét PCR segítségével amplifikáltuk. A magyar és külföldi minták feldolgozását követően 17 haplotípust határoztunk meg. Az NCBI adatbankban elérhető referencia szekvenciák segítségével további öt haplotípus kimutatása vált lehetségessé. Egyedi haplotípusként jelent meg a magyar populációkban a Ht 8, Ht 11, Ht 12, Ht 16, az olasz populációkban a Ht 1, a wroclawi populációban a Ht 3, a bydgoszczi állományban a Ht 5, Ht 6, Ht 7, valamint a spanyol populációkban a Ht 4, Ht 13, Ht 14 és a Ht 17, Libériára pedig a Ht 15 jellemző. Megállapítottuk, hogy hazánkban a Ht 9 dominanciája jellemző, melyet 1,3%-ban az A. m. mellifera fajta, 8,3%-ban az A. m. ligustica fajta és 7,05%-ban pedig a Buckfast vonal egyedei alkotnak. A vizsgált populációk haplotípus és nukleotid diverzitása közepes vagy közepes feletti értéket mutatott. Magyarországra az általunk leírt haplotípusok közepes diverzitása jellemző. A legkisebb távolságértékek a magyar populációk, valamint a lengyel bialowiezai (0,06113), siedlicei (0,04294) és krakkowi (0,16065) populációk között jelentek meg. Az alacsony távolságértékek arra utalnak, hogy az említett három lengyel populáció a magyarokhoz hasonlóan krajnai jellegű, és egyedeinek jelentős része a „C” származási vonalhoz tartozik. A mikroszatellit vizsgálatok során 236 hazai és 106 külföldről származó méh egyedet dolgoztunk fel. A vizsgált populációk genetikai sokféleségének elemzéséhez 9 polimorf mikroszatellit markert alkalmaztunk. A magyar méhállományokra nagymértékű heterozigozitás jellemző, a beltenyésztettségi együttható értékei igen alacsonyak. A vizsgált kilenc lókuszon 29 populációban 53 állomány specifikus allélt, a magyar populációkban 7 lókuszon 23 állomány specifikus allélt mutattunk ki. A magyar populációktól legtávolabban a libériai (0,216) és spanyol (0,291) populációk álltak. A genetikai távolságértékek alapján kimutattuk, hogy bár a különbség nem jelentős, Lengyelország nyugati (Bydgoszcz és Wroclaw) és keleti részének (Krakkow, Bialowieza, Siedlice) méhállományaiban fajták közötti elkülönülés tapasztalható. A genetikai…