AbstractsEngineering

Drivetrain Modelling and Clutch Temperature Estimation in Heavy Duty Trucks; Modellering av Drivlinan och Estimering av Kopplingstemperatur i en Tung Lastbil

by Johan Thornblad
Institution: Linköping University
Department:
Year: 2014
Keywords: Drivetrain; Modelling; Clutch; Temperature; Estimation; EKF; Engineering and Technology; Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering; Control Engineering; Teknik och teknologier; Elektroteknik och elektronik; Reglerteknik; Vehicular Systems; Examensarbete i Fordonssystem
Record ID: 1330775
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-108117


Abstract

An existing drivetrain model with clutch temperature dynamics has been used to simulate the behaviour of a heavy duty truck. During the implementation of the model in MATLAB/Simulink modularity and simplicity was greatly emphasized. This was done in order to facilitate the use of the model in various applications as well as making it easy to understand. The main contributions of the thesis is however the adaptation of a clutch temperature and wear observer for use in an on-line application in the gearbox management system (GMS). The process of taking the observer from an off-line simulation environment to running on-line includes taking into consideration the configuration and limitations of the GMS as well as adapting the interface of the observer. Concretely this means dealing with the limitations of the available data types in the GMS, compensating for the effect of biased measurements as well as accounting for the different dynamics of the sensor-types used in the clutch.In a simulation environment the performance of the adapted observer has been studied and its ability to compensate for heat expansion and wear in the clutch shown. ; En existerande drivlinemodell med temperaturdynamik i kopplingen har använts för att simulera beteendet hos en lastbil. Vid implementation av modellen i MATLAB/Simulink betonades vikten av en enkel och modulär struktur. Detta gjordes för att underlätta användning av modellen i olika applikationer samt för att göra den lätt att förstå.De huvudsakliga bidragen i uppsatsen är anpassningen av en temperatur- och slitageobeservatör på kopplingen för användning i realtid av växellådans styrenhet. För att ta observatören från simulerings- till realtidsmiljö måste styrenhetens konfiguration och begränsningar beaktas samt gränssnittet hos observatören anpassas. Konkret betyder detta att hänsyn till begränsningarna hos de olika datatyper som används i kopplingens styrenhet tagits, att den negativa inverkan som brusiga mätsignaler kan få begränsats samt att skillnader i dynamik hos de olika sensortyper som används i kopplingen kompenserats för. Med simuleringar har prestandan hos den anpassade observatören studerats samt dess förmåga att kompensera för värmeutvidgning och slitage i kopplingen visats.