AbstractsBusiness Management & Administration

Banking risks and the risk of banking

by Morten Christensen
Institution: Södertörns Högskola
Department:
Year: 2016
Keywords: Social Sciences; Economics and Business; Business Administration; Samhällsvetenskap; Ekonomi och näringsliv; Företagsekonomi; Social and Behavioural Science, Law; samhälle/juridik; Business Studies; Företagsekonomi
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2132649
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-30420


Abstract

The financial sector plays a key role in each country economic system. Banks tend to have the biggest influence in this sector and play a major role in a country's economic development and wealth. In this case Banks are different to other large companies, and nowadays we can even see that banking is getting more and more globalized and even universal. But even banks suffer decline and times of lack in prosperity. This is often shown in financial crisis where banks tend to hurt more than other large companies, such as the financial crisis in 2007-2009. There are models and key indicators that can measure a bank's overall performance and how well it would stand in times of financial decline, using variables and making calculation through key indicators from the banks. There are two ways a bank can be affected and influenced on; through internal- and external factors. Many of the models being used today focuses on the internal factors, simply because they are the easiest to recover and for the banks to adjust and affect. This deductive study examines which key indicators can be used to measure the soundness of the largest banks in the Baltic Sea region, combining the internal factors with external factors to try to achieve a greater overall view from the most current financial periods of distresses to the current date. ; Den finansiella sektorn spelar en huvudroll i varje ekonomiskt system. Banker tenderar att ha det största inflytande på denna sektor och spelar en huvudroll i varje lands ekonomiska utveckling och välmående. På detta sätt är banker annorlunda än andra stora företag, och numera kan även konstatera att även bankväsendet har blivit mer global och även mer universell. Men även banker genomgår perioder med brist i välstånd. Det är ofta visat i ekonomiska kriser att banker tenderar att genomgå svårare perioder än många andra företag, så som i den finansiella krisen 2007-2009. Det finns modeller och nyckeltal som mäter bankers övergripande prestation och hur väl bankerna skulle stå sig i sämre tider, genom att använda variabler och utgöra beräkningar genom nyckeltal från bankerna. Det finns två sätt en bank kan bli influerad och påverkad på; genom interna- och externa faktorer. Många av de modeller som finns idag fokuserar på de interna faktorerna, just för att de är de faktorerna som oftast är enklast för bankerna att justera och påverka. Den här deduktiva studien har undersökt nyckeltal som kan användas för att mäta välmående på de största bankerna inom Östersjöområdet, kombinerat med både de interna- och externa faktorer för att försöka uppnå en mer komplett helhets bild från de senaste finansiella kriserna upp till idag.