AbstractsEngineering

Věda a technika v médiích

by Zuzana Gellnerová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: věda; technika; média; umění; nová média; vědecké články; science; technology; media; art; New Media; scientific articles
Record ID: 1097101
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/39632


Abstract

Tato práce se zabývá vlivem médií, především nových médií, na oblast vědy a techniky. Definuje základní mediální pojmy a upozorňuje na to, že média mohou být výborným prostředkem k propagaci vědy a techniky, ale mají také obrovskou moc a mohou zkreslovat realitu a manipulovat s lidmi. V práci je také rozebráno několik konkrétních příkladů. V závěru práce je nastíněn možný pohled do budoucna propojení vědy, techniky a médií.; This thesis deals with the influence of Media, especially New Media, on the field of Science and Technology. It defines basic media terms and warns that Media may represent an excellent mean of Science and Technology promotion. On the other hand, they are very powerful and can distort reality and manipulate with humans. There are explored several examples in the thesis, too. The conclusion outlines a possible view on the interconnection of Science, Technology and Media in the future.