AbstractsMedical & Health Science

Nové trendy v oblasti dendrochronologie

by Tomáš Horáček
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Dendrochonologie; letokruhy; rentgen; počítačová tomografie; magnetická rezonance; zpracování obrazu; Dendrochronology; tree rings; X-rays; computed tomography; magnetic resonance; image processing
Record ID: 1097104
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/39201


Abstract

Tato práce se zabývá popisem současných a experimentálních metod odběru vzorků pomocí presslerova nebozezu, výřezů z kmene, fotografie, rentgenu, počítačové tomografie a magnetické rezonance na poli dendrochronologického výzkumu. V práci jsou rozebírány destruktivní a nedesktruktivní metody odběru vzorků. Je také kladen důraz na původ vzorků: zdali je možno využít destruktivní metody nebo zdali je to nemožné jako v případě vzácných archeologických objektů. Dále popisuje standardní optometrickou metody a další experimentální metody fungujicí na principu kontranstního zpracování obrazu za účelem rozeznání letokruhů. V práci jsou také popsány různé druhy metod softwarového zpracovnání kde jako vstup slouží buď série dat nebo obraz letokruhů. Další rozdíly tvoří vymezené spektrum uvedených prací, některé práce se zaměřují na zpracování obrazu od píky tedy od pořízené fotografie až po hotové datovaní, některé však zajímá pouze úzký sektor dendrochronologie jako jsou například vady či špatně rozeznatelné letokruhy.; This thesis deals with a description of current and experimental methods of sample extraction with the increment borer, cuts from sawn logs, photos, X-rays, computed tomography and magnetic resonance in the field of dendrochronology. This work deals with destructive and non-destructive sample acquisition methods. Difference between the possibilities of usage of these methods is also emphasized: whether or not is it possible to use destructive methods - especially the case of the rare archaeological objects. Along with the description of current optometric method other methods of image processing based on contrast recognition for the purpose of the tree ring recognition are given. Description of different software methods are given with the respect to the data input (image or data series). Other differences are in the spectre of interest of presented programs, some of them are programed to analyse the rings from input image whereas some deal only with narrow spectre of dendrochronology such as faults in tree ring formation or poorly recognizable rings.