AbstractsEconomics

Návrh a zhodnocení výstavby a provozu fotovoltaické elektrárny

by Jan Vozár
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Podnikatelský záměr; fotovoltaická elektrárna; investice; čistá současná hodnota; vnitřní výnosové procento; doba návratnosti investice; přidaná ekonomická hodnota; Business plan; photovoltaic power plant; investment; net present value; internal rate of return; pay back time; economic value added
Record ID: 1097112
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/135


Abstract

Tato diplomová práce se zabývá problematikou výstavby a provozování fotovoltaické elektrárny v podmínkách České republiky. Diplomová práce se skládá z části teoretické, analytické a návrhové. V části teoretické kde jsou rozebrána teoretická východiska, která jsou následně aplikována v dalších částech. Analytická část pojednává o podmínkách a překážkách výstavby a provozu fotovoltaických elektráren na území ČR. Část návrhová obsahuje vlastní návrh možných řešení fotovoltaické elektrárny a doporučení nejvhodnějšího řešení.; This dissertation discusses the problematic of the construction and running of a photovoltaic power plant in the conditions of the Czech Republic. The dissertation is created partly theoretical, analytical, and conceptual. In the theoretical part the fundamentals, which are applied in following parts are discussed. Analytical part discusses the circumstances and the obstructions of the construction and running of photovoltaic power plants in the Czech Republic. The conceptual part discusses the own concept of the possible solutions of the photovoltaic power plant and the recommendation of the most suitable one