AbstractsEngineering

Rozvoj služeb z hlediska konkurenceschopnosti

by Petra Kováčová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: servisně orientovaná ekonomika; systém služeb; konkurenceschopnost; konkurenční výhoda; rozvoj služeb; životní cyklus služeb; Service Science; Management and Engineering; SSME; znalosti; dovednosti; vzdělávání; strategie Chytřejší planeta; service-oriented economy; service system; competitiveness; competitive advantage; service innovation; service lifecycle; Service Science; Management and Engineering; SSME; knowledge; skills; education; Smarter planet strategy
Record ID: 1097159
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/13795


Abstract

Diplomová práce představuje paradigmata servisně orientované ekonomiky z hlediska konkurenceschopnosti firmy. Zaměřuje se na konkurenční výhody, kterých lze dosáhnout nebo podporovat rozvojem služeb. Teoretický základ prezentuje specifika a význam sektoru služeb v současných nejvyspělejších ekonomikách. Jmenuje hlavní konkurenční strategie používané v sektoru služeb a srovnává je se zažitými strategiemi známými z produktově orientované ekonomiky. Práce blíže analyzuje metody rozvoje služeb ve společnosti IBM GSDC Brno v oblasti globalních IT služeb. Pojednává o hlavních problémech spojených s jejich inovací a zároveň naznačuje současné a budoucí trendy v oblasti IT služeb. V praktické návrhové části jsou prezentovány nové přístupy k rozvoji služeb, které by mohly podpořit konkurenceschopnost firmy na globálním trhu služeb.; The master thesis discusses the service-oriented economy paradigms with the focus on the company’s competitiveness. Specifically it points at the competitive advantages which can be achieved or promoted through service innovation. The theoretical background demostrates the specifics and the importance of services in today`s leading economies. It shows the competitive strategies used in service companies and compares them with the known strategies defined for and used in product-oriented economy. The thesis analyzes more closely the service innovation methods used by the IBM GSDC Brno company in the global IT services area. It indicates and discusses the main problems of service innovation which can hinder the competitive advantage development as well as the current and future trends in the IT services sector. As a result the thesis proposes the improved approaches to service innovation which can lead to better competitiveness on the global service marketplace.