AbstractsBiology & Animal Science

Studium vybraných parametrů lidské kůže v závislosti na aplikaci kosmetických prostředků

by Michaela Freudlová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: hydratace kůže; funkce kožní bariéry; TEWL; bioinženýrské metody; hydration of the skin; skin barier function; TEWL; non-invasive bioengineering methods
Record ID: 1097163
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/757


Abstract

Kůže chrání organismus zejména proti vlivům mikroorganizmů a chemickým látkám. Kůže se skládá ze čtyř základních částí: pokožka, bazální membrána, škára a podkožní tukové vazivo. Rohová vrstva je nejsvrchnější vrstvou pokožky a je důležitá v dermatologicko-kosmetickém průmyslu. Rohová vrstva je tvořena proteinovými buňkami, které jsou odklopeny lipidovou dvouvrstvou. Neporušeností lipidové dvouvrstvy je dána bariérová funkce kůže. Bariéra kůže není souvislá. Voda může difundovat k povrchu ze spodních, lépe hydratovaných vrstev kůže. Tento tok vody se nazývá přirozená ztráta vody pokožkou (TEWL) a může být měřen. TEWL se měří bioinženýrskymi metodami a je jím hodnocena bariérová funkce kůže. Hydratace rohové vrstvy se měří také bioinženýrskými metodami. tyto metody jsou založeny na elektrických vlastnostech kůže. Tato práce se zabývá hodnocením hydratace kůže, funkcí kožní bariéry a srovnáním měřících přístrojů. K měření bylo použito několik různých přístrojů. Tewameter měří evaporaci vody nad pokožkou, Skicon 200-EX měří elektrickou konduktanci, zatímco analogický i digitální Corneometr měří elektrickou kapacitanci. Měření byla uskutečněna před specifickým ošetřením a po specifickém ošetření, jako je stripování nebo aplikace kosmetického produktu. Ze získaných výsledků je možno říci, ze hodnoty TEWL se s stripováním zvyšují a hodnoty hydratace se po aplikaci hydratačního produktu také zvyšují. Srovnání měřících přístrojů se hodnotilo Pearson korelačním koeficientem. Koeficienty byly kladné a platné, což znamenalo lineární korelaci mezi dvěma určitými přístroji.; The skin protects the organism against the penetration of micro-organism and chemical substances. The skin is a complex of four compartments: the epidermis, the dermo-epidermal junction, the dermis and the hypodermis. The Stratum corneum (SC) is the outermost layer of the epidermis and plays an important role in the dermato-cosmetic science. The SC is composed of protein-enriched corneocytes embedded in a lamellar lipid bilayer. The intactness of the lipid bilayers to corneocytes is presented as barrier function of the skin. The barrier of the SC is not perfect. The water from deeper highly hydrated layers can diffuse to the surface. This flux of the water is called Transepidermal water loss (TEWL) and can be measured. The measurement of TEWL is a non-invasive bioengineering method for assessing the skin barrier function. The hydration of the SC can be assessed by non-invasive bioengineering methods as well. These methods are based on the electrical properties of the skin. This thesis deals with an assessment of the hydration of the skin, the skin barrier function and the comparison of instruments. Different types of instruments were used for measurements. The Tewameter TM 210 measures the gradient of water vapour above the skin surface, the Skicon 200-EX measures electrical conductance, the Corneometer analogical CM 825 and Corneometer digital CM 825 measure electrical capacitance. The bioengineering measurements were carried out before any treatment of the…