AbstractsLaw & Legal Studies

Technologie obrábění vybrané součásti pro automobilový průmysl

by Zdeňka Ryšavá




Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: nárůstek; vrtání; slitina hliníku; automobilový průmysl; built-up edge; drilling; aluminium alloy; automobile industry
Record ID: 1097170
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/5701


Abstract

Tato práce se zabývá problematikou nárůstku. Jde o řešení konkrétního průmyslového problému. Pro daný odlitek ze slitiny hliníku a řezný nástroj ze slinutého karbidu je studován výskyt nárůstku pro různé řezné podmínky. Nejprve se práce zabýva rozborem tématiky nárůstku, mechanismy jeho vzniku a parametry, které mají na jeho výskyt a růst největší vliv. Dále je věnována pozornost studiu materiálu odlitku, jeho nové koncepce a původního řešení. Během inovačního procesu došlo k obměně použitého materiálu. Tato změna se na procesu řezání projevila vznikem významného nárůstku, který vede až k úplné destrukci nástroje. Byly provedeny zkoušky tvrdosti a metalografické výbrusy pro detailní popis a srovnání vlastností obou slitin hliníku. Výsledky zkoušek prokazují rozdíly v metalografické struktuře (velikosti dendritů, množství precipitátů) a tvrdosti daných materiálů. Experimentální řešení problému spočívalo v testech vrtání do odlitků ze zkoušených slitin hliníku. Pro jednotlivé vrtací zkoušky byla měněna hodnota posuvu a řezné rychlosti. Za pomoci dynamometru byla měřena posuvová síla, dále byl použit wattmetr k určení příkonu stoje a synchroní funkce CN, jejichž výstupem byla aktuální poloha vřetene a řezný moment. Na zákldě naměřených hodnot byla vypočtena měrná řezná síla pro konkrétní testované řezné podmínky.Mimoto po každém pokusu byly pořízeny fotografie nástroje s daným nárůstkem. Z výsledků vyplývá, že měrná řezná síla má tendenci výrazně klesat se zvyšující se hodnotou posuvu, oproti tomu zvyšující se řezná rychlost nemá tak výrazný účinek na její snižování. Co se týče naměřené tloušťky nárůstku, tak se zvyšující se řeznou rychlostí dochází k jejímu poklesu. V případě růstu posuvu, má nárůstek taktéž tendenci klesat, ale menší měrou oproti předešlému případu. V závěru práce je uvedeno rozmezí řezných rychlostí a posuvů vymezující optimalizovanou zónu pro vrtání dané součásti. Následuje nabídka dalších možných experimentů vážících se k tématu studie.; Objective of this master’s thesis is on the basis of research and analysis of information and experimental measurements, to study and to propose a solution of industrial problem of built-up edge formation during the machining process of automobile part.