AbstractsBusiness Management & Administration

Flight Management System Model

by Lukáš Franěk
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Flight management system; tvorba letového plánu; předpověď počasí; Gauss-Markovský proces; odhadovaná doba příletu; nejistota odhadované doby příletu; detekce kolize; simulace letu.; Flight management system; flight planning; weather forecast; Gauss-Markov process; wind blending; estimated time of arrival; uncertainty of the estimated time of arrival; collision detection; flight simulation.
Record ID: 1097184
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/8365


Abstract

Diplomová práce shrnuje nejdůležitější informace o letectví, jako například základní používané termíny, popis letových fází apod. V této práci je popsán flight management system, jeho funkce a schopnosti vytvořit cenově příznivý a současně absolutně spolehlivý letový plán. V další části práce je nastíněna důležitost předpovědi počasí pro bezpečnou a současně cenově příznivou leteckou dopravu. Tato práce je vytvořena v programu Matlab a všechny bloky jsou naprogramovány jako m-funkce. Důležité části kódu jsou z důvodu názornosti zobrazeny jako vývojové diagramy. Praktická část práce je rozdělena do několika podkapitol, kde každá podkapitola popisuje jeden blok z blokového schématu pro výpočet nejistoty odhadované doby příletu. Současně je zde vysvětlena funkce ostatních bloků pro plánování letu, předpověď počasí, kombinování větrů a výpočet odhadnuté doby příletu a její nejistoty.; The diploma thesis reviews some basic information about aviation such as terminology used in aviation, flight phases and also explains how airspeeds are related. Then it describes the flight management system, its role in the modern airplanes and outlines its capabilities to produce cost effective and reliable flight plans. The next part briefly outlines the importance of weather forecast for safe, optimized and cost effective air transportation. The entire project is programmed in Matlab and these blocks will be implemented as Matlab m-functions and the important parts will be shown as flowchart diagrams so as to familiarize the reader with the function of the specific part of the code. The practical part of the thesis is split into several sub-chapters, where each sub-chapter describes a block from a whole block interconnection for uncertainty calculation of the estimated time of arrival (ETA). It also explains the functionality of other blocks for flight planning, meteo forecasts, wind-blending, ETA and its uncertainty calculation.