AbstractsBusiness Management & Administration

Implementace Enterprise Resource Planning a její vliv na lidi a procesy v podnikovém prostředí

by Veronika Habánová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Plánování podnikových zdrojů; management; procesy; zdokonalení; implementace; reálný potenciál zlepšení; zaměstnanci; dotazník.; Enterprise Resource Planning; management; processes; improvement; implementation; real improvement potential; employees; questionnaire.
Record ID: 1097185
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/25057


Abstract

Diplomová práce se zabývá vlivem, který má implementace aplikace Enterprise Resource Planning na procesy a lidi v dané společnosti. Soustřeďuje se hlavně na změny v procesech, které tato implementace vyvolává a hodnotí jejich efektivnost pomocí příslušných metod, které jsou čerpány z literárních zdrojů. Dále je také zaměřena na to, jaký vliv měla implementace na zaměstnance společnosti a jak je jimi vnímána. Tento vliv a jeho vnímání jsou vyhodnoceny na základě výsledků výzkumu formou dotazníkového šetření. Návrhová část poté zahrnuje doporučení, jak zavádět do firemního prostředí danou aplikace efektivněji a také jakým způsobem lze tuto aplikace uvést do firmy tak, aby byla zaměstnanci vnímána jako cenný pracovní nástroj, který zajistí pro správný chod společnosti.; The master’s thesis deals with an impact of implementation of Enterprise Resource Planning application on company’s processes and people. Main focus is on changes in the processes caused by the implementation, evaluation of the effectiveness of these processes by appropriate methods sourced from the literature review. The focus is also concentrated on a form of impact on company’s employees, and their perception of the change. The impact and its perception are analysed on the basis of a research using a form of questionnaire. With the regard to research results the company is recommended how to implement the application more efficiently into the firm’s structure, in order to be perceived as valuable tool which enables the correct operations of the company.