AbstractsBiology & Animal Science

Analýza a modelování přenosu signálu ve standardech DVB-H/SH

by Ladislav Polák
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: DVB-H; DVB-SH; únikové přenosové kanály; mobilní scénář; přenosný scénář; fixní scénář; Dopplerův posuv; BER před a po Viterbiho dekódování; BER po turbo dekódování; MER; počet iterací; konstelační diagram.; DVB-T; DVB-H; DVB-SH; fading transmission channels; mobile scenario; portable scenario; fixed scenario; Doppler’s shift; BER before and after Viterbi decoding; BER after turbo decoding; MER; number of iterations; constellation diagram.
Record ID: 1097189
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/21039


Abstract

Tato disertační práce se zabývá analýzou, simulací a měřením zpracování a přenosu signálů digitální televize pro příjem mobilního TV vysílání ve standardech DVB-H a DVB-SH. Tyto standardy vycházejí z předpokladu, že příjem signálu je charakterizován modely přenosových kanálů s vícecestným šířením. Tyto, tzv. únikové kanály, jsou charakterizovány hlavně zpožděním a ziskem jednotlivých cest. V závislosti na dalších parametrech (rychlost přijímače, Dopplerovské spektrum), je možné rozdělit únikové kanály do třech hlavních skupin: mobilní, přenosné a fixní. Dá se předpokládat, že v různých modelech kanálů bude přenášený signál různě ovlivněn. Proto je potřebné najít optimální parametry systémů (DVB-H/SH) pro kvalitní příjem vysílaných služeb mobilní televize, což je hlavním cílem této disertační práci. Pro tento účel byly vytvořeny dvě vhodné aplikace (jedna pro DVB-H a jedna pro DVB-SH) s GUI v prostředí MATLAB, které umožňují simulovat a analyzovat míru zkreslení signálu v případě mobilních, přenosných a fixních scénářů přenosu. Navíc, tyto aplikace obsahují i druhý samostatný simulátor pro nastavení a modifikaci parametrů jednotlivých přenosových cest. Díky tomu je možné zhodnotit vliv parametrů celého systému a kanálových modelů na dosaženou chybovost (BER a MER) a kvalitu přenosu. Ve všech přenosových scénářích (v závislosti na poměru C/N) byly získané, vyhodnocené a diskutované zkreslení signálů. Navíc, u standardu DVB-H, všechny získané výsledky ze simulací byly ověřeny měřením. Rozdíly mezi dosaženými výsledky (simulace a měření) byly rovněž podrobeny diskuzi. Tuto disertační práci je možné rozdělit do čtyř hlavních částí. První část disertační práce se zabývá rešerší současného vývoje v oblasti digitálního televizního vysílání na mobilní terminály ve standardech DVB-H/SH. Na konci této části jsou jasně popsány cíle této disertační práce. Druhá část práce je zaměřená na stručný popis blokového diagramu vysílačů v obou standardech DVB-H/SH. Dále jsou stručně popsány modely přenosových kanálů, které se používají pro modelování přenosu signálu. Stručný popis vytvořených aplikací, i s vývojovým diagramem, které jsou vhodné pro simulaci a analýzu přenosu v DVB-H/SH, jsou popsány v třetí části práce. Čtvrtá a nejdelší část této disertační práce se zabývá vyhodnocením získaných výsledků ze simulací a měření.; This dissertation thesis deals with the analysis, simulation and measurement of the signal processing and transmission in DVB-H and DVB-SH standards. These standards are based on the assumption that signal reception is characterized by the transmission channels with echoes. These, so called fading channels, are mainly characterized by the path delays and path losses. Depending on the other, additional features (speed of the receiver, Doppler spectrum, etc.), it can be possible divided these channels onto three main groups: mobile, portable and fixed. Of course, signal transmission in different transmission channel models are affected differently. Therefore, it is needed found the optimal system parameters in both,…