AbstractsBiology & Animal Science

Vysokorychlostní vrtání plechů z hliníkových slitin

by Lukáš Pilný
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Minimalizace otřepů; otřepy; měření; vysokorychlostní vrtání; vakuové upínání; vizuální jednost otvorů; Burr minimizing; burr; measurement; high speed drilling; vacuum clamping; hole uniformity
Record ID: 1097194
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/425


Abstract

Optimalizace procesu vrtání kovových materiálů vyžaduje minimální tvorbu otřepů a jednotný vzhled vrtaných děr. Cílem práce bylo pochopit roli různých klíčových faktorů, jako řezných podmínek, způsobu upnutí obrobku a geometrie vrtáku, na tvorbu otřepů při vrtání 2 mm plechů tvářené hliníkové slitiny Al99.7Mg0.5Cu-H24, za použití vrtáků o průměru 1,6 a 2 mm, pro dosažení minimalizace tvorby otřepů a zajištění jednotnosti získaných povrchů pro velký počet vrtaných děr v obrobku. Tohoto cíle bylo dosaženo provedením 3 experimentálních testů. První experimentální test byl proveden za účelem sledování vlivu řezné rychlosti a posuvu za otáčku, jakožto rozpoznaných řezných parametrů nejvýznamněji ovlivňujících tvorbu otřepů, na výsledné velikosti vzniklých otřepů a jednotnosti vrtaných děr. V druhém experimentu byl zkonstruován vakuový upínací přípravek, za účelem upnutí vrtaného hliníkového plechu a omezení prostoru pro tvorbu otřepů na výstupní straně vrtání na obrobku, a jeho vlivu na tvorbu otřepů bylo vyhodnoceno. V třetím testu byl vyhodnocen efekt rozdílných geometrií vrtáků na tvorbu otřepů, spolu s dosaženou jednotností vrtaných děr. Výsledky z prvního experimentu prokázaly, že výška a tloušťka otřepů je redukována na obou stranách vrtaného plechu za použití vyšších řezných rychlostí. Při použití vyšších posuvů byla viděna zvětšující se výška a tloušťka otřepů na obou stranách vrtání, s výjimkou výšky otřepů na vstupní straně vrtáku do obrobku, která byla minimálně snížena. Druhý experiment prokázal, že vhodně konstruovaný vakuový upínací přípravek může významně omezit vznik otřepů na výstupní straně vrtáku z obrobku. V třetím experimentu, za použití 3 břitého vrtáku a vhodně konstruovaného vakuového upínací ho přípravku, bylo dosaženo eliminace tvorby otřepů z obou stran vrtaného plechu, společně s naplněním požadavků na jednotný vzhled vrtaných děr a vysoké výrobní produktivity. Takovýto optimalizovaný proces, bez nutnosti použití přídavné operace na odstranění vzniklých otřepů, poskytuje významnou redukci výrobních nákladů. Mimoto jsou poskytnuta doporučení pro další výzkum k dosažení zlepšení ve výrobě.; Optimization of the metal drilling process requires creation of minimum amount of burrs and uniform appearance of the drilled holes. The goal was to understand the role of various key factors such as cutting conditions, clamping conditions and drill geometry on burr formation when 2 mm sheets of wrought aluminium alloy Al99.7Mg0.5Cu-H24, using 1.6 and 2 mm diameter drills, so that the burr formation could be minimized and an uniform hole surface obtained for a great number of holes drilled on a single workpiece. This goal was approached by three subsequent investigations. First, an experimental test was performed to investigate the effect of cutting speed and feed per revolution, as the most recognized drilling parameters influencing burr formation, on the resulting burr size and drilled hole uniformity. Second, a vacuum clamping system, used to hold the aluminium sheet and restrict the space for burr…