AbstractsBusiness Management & Administration

Návrh změny organizační kultury ve výrobním podniku

by Šárka Bartošková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: organizační kultura; změna organizační kultury; obchodní strategie a dlouhodobé strategické cíle; výkonnost; organizational culture; organizational culture change; firm’s strategy and long-term strategic goals; performance
Record ID: 1097223
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/4274


Abstract

Diplomová práce se zabývá organizační kulturou konkrétní společnosti Macco Organiques, s.r.o., identifikuje její slabé stránky a s ohledem na dlouhodobé strategické cíle firmy navrhuje vhodnou změnu organizační kultury. Jako první jsou určeny cíle výzkumu, následují hypotézy a metodologie užitá v práci. Teoretická východiska organizační kultury jsou zmíněny v části druhé spolu s oblastmi vztahujícími se k obchodním strategiím společností. Třetí část představuje zjištění, výsledky výzkumu a verifikuje/falzifikuje stanovené hypotézy. Dále jsou uvedeny doporučení pro společnost.; This master’s thesis deals with an organizational culture in the particular company Macco Organiques, s.r.o., identifies its weakness and proposes a suitable content of organizational culture change in relation to company’s long-term strategic goals. Firstly, the objectives of research followed by hypotheses and methodology are stated. Secondly, theoretical background of organizational culture and its related areas concern-ing the firm’s strategies of companies are mentioned. Thirdly, the findings, outcomes of research and verification/falsification of defined hypotheses are presented. Finally, recommendations for organizational culture change are given.