AbstractsComputer Science

Návrh a simulace podnikové sítě, virtuální laboratoř Cisco

by Karol Ollé
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: LAN; VLAN; STP; VTP; OSPF; návrh sítě; Dynamips; Dynagen; PEMU; Nagios; Cisco; IOS; LAN; VLAN; STP; VTP; OSPF; Network Design; Dynamips; Dynagen; PEMU; Nagios; Cisco; IOS
Record ID: 1097260
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/18096


Abstract

Tématem této diplomové práce (dále jen DP) je návrh rozsáhlých podnikových sítí podle doporučení stanovených společností Cisco. Dále je realizována simulace navržené topologie prostřednictvím programů s otevřeným zdrojovým kódem a dohled nad sítí prostřednictvím programu Nagios. Úvodní část obsahuje stručné seznámení se základním rozdělením sítě do jednotlivých funkčních bloků. Druhá část se zabývá popisem jednotlivých funkčních bloků a jejich rolí v rámci celé síťové topologie. Bloky jsou dále rozděleny na jednotlivá zařízení a jsou popsány služby, které tato zařízení musí poskytovat. Třetí část DP se snaží zmapovat základní požadavky na služby, které jsou kladeny na dnešní síťové infrastruktury. Hlavní důraz je kladen na dostupnost všech nabízených služeb sítě. Jsou vyjmenovány jednotlivé protokoly druhé až třetí vrstvy OSI modelu, které zabezpečují stálou dostupnost sítě v případě selhání aktivních prvků. Čtvrtá část DP se věnuje popisu návrhu síťové topologie WAN. Pátá část obsahuje popis bezpečnostních rizik, která ohrožují dostupnost sítě, tak i popis útoků, které mají za cíl krádež identity uživatele. V šesté části DP jsou popsány programové nástroje pro zprávu sítí (Nagios, Cisco Security Device Manager) a programy, které simulují Cisco přepínače, směrovače (Dynamips & Dynagen, GNS3) a Cisco PIX firewall (PEMU). Sedmá kapitola se zabývá konkrétním návrhem rozsáhlé sítě s použitím principů, které byly zmíněny v předcházejících kapitolách. Navržená infrastruktura je dále realizována pomocí simulačních programů a tato virtuální síť dovoluje demonstrovat nastavení a chování všech popsaných protokolů a zařízení. V závěrečném shrnutí je nejdůležitější poznatek, že návrh a konfigurace rozsáhlé sítě a její realizace ve virtuálním prostředí je funkční a použitelná pro pokusné účely i pro studijní účely.; This Master's Thesis (further only MT) deals with subject of enterprise network design according to recommendations of Cisco company. As part of the thesis is developed simulation of enterprise network, according to created concept. The virtual lab is realized by open-source programs and monitored by Nagios software. The first part contains brief introduction to network designs and description of hierarchical network design. The second part describes building blocks of the network design and their role in hierarchical network. Each block is further divided into specific network devices and then there are described services that have to be provided by them. The third part of MT deals with basic service demands which are expected from today’s network infrastructures. The main focus is on availability of network services. There are specified information about second and third layer protocols of OSI model which are securing availability of all services provided by the network infrastructure in case of failure. The following fourth part contains information about WAN design. The fifth part describes security risks which can jeopardize network availability. It also contains description of attacks on network users. The sixth…