AbstractsMathematics

Algoritmy pro řízení asynchronního motoru

by Vladimír Hundák
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: asynchronní motor; vektorové řízení; náhradní zapojení; blokové schéma; simulace; matematický model; pulzně šířková modulace; Simulink; induction machine; vector control; equivalent circuit; block diagram; simulation; mathematical model; pulse width modulation; Simulink
Record ID: 1097263
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/32115


Abstract

Hlavným cieľom tejto práce je vytvorenie simulácií rôznych algoritmov riadenia asynchrónneho motora a vzájomné porovnanie ich vlastností. Zaoberá sa taktiež možnosťami konfigurácie náhradného zapojenia na T-článok, Γ-článok a Ί -článok. Obsahuje jednak teoretický rozbor, a taktiež aj simulácie jednotlivých spôsobov riadenia spolu s podrobným návodom na ich realizáciu. Celkovo budú vykonané 3 simulácie – simulácia vektorového riadenia s orientáciou na rotorový tok, vektorového riadenia s orientáciou na statorový tok a simulácia takzvaného prirodzeného riadenia. Ide o úplne nový typ riadenia, ktorého autorom je vedúci tejto diplomovej práce. Jeho simulácia bola vôbec prvým pokusom o funkčnú realizáciu tohto typu riadenia.; The main aim of this thesis is to perform simulations of various control algorithms of the induction machine and mutual comparison of their properties. It also deals with equivalent circuit configuration variants using T-network, Γ-network and Ί-network. The work includes both theoretical analysis, as well as simulations of individual control types. Detailed guide for realization of each simulation is also included. In total, three simulations will be performed – simulation of rotor oriented vector control, stator oriented vector control and simulation of so-called natural control. It is completely new type of control whose author is supervisor of this thesis. Its simulation was the very first attempt of functional realization of this type of control.