AbstractsBiology & Animal Science

Koncentrace pevných částic v ovzduší vybraných lokalit města Brna a jejich zdravotní rizika

by Pavel Bulejko
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: pevné částice; zdravotní rizika; životní prostředí; ovzduší; particulate matter; health risks; environment; air
Record ID: 1097486
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/33903


Abstract

Tato práce se zabývá znečištěním ovzduší pevnými prachovými částicemi v lokalitách města Brna. V teoretické části je pojednáno o možných zdrojích prachových částic, o chemickém složení a velikostní klasifikaci polétavých částic a dalších fyzikálně-chemických charakteristikách. Další část je věnována zdravotním rizikům prašnosti. V této souvislosti práce pojednává o anatomii dýchacího systému a účincích prachu na něj. Jsou taktéž rozebrány zdravotní efekty prachového znečištění, včetně uvedení možných nemocí respiračního a kardiovaskulárního systému, jejichž může být prach příčinou. V praktické části byl proveden sběr prachu. Byly vybrány celkem čtyři lokality, kde byly prováděny odběry vzorků. Následně byly stanoveny koncentrace polétavých částic PM10 a PM2,5. Dále byly u vybraných lokalit stanoveny koncentrace těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků vázaných na prachových částicích. V závěru bylo provedeno srovnání s legislativou a stanovena zdravotní rizika.; This thesis deals with air pollution caused by particulate matter (PM) in the city of Brno areas. The theoretical part focuses on potential sources of PM, its chemical composition and size classification and other physic-chemical properties. The next section is devoted to the health risks of PM. In this context, the work aims at the anatomy of respiratory system and the effects of PM on it. Health effects of dust pollution including the potential respiratory and cardiovascular disorders are also discussed. In experimental part, a collection of dust was carried out. The dust collection was carried out in four selected areas. Concentrations of airborne particles PM10 and PM2.5 were determined, subsequently. Concentration of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons bound to dust particles was determined. Finally, the comparison between the regulatory standards and results of analysis was done as well as the health risk assessment.