AbstractsChemistry

Stanovení těžkých kovů v odpadních energetických materiálech s využitím sekvenční extrakce

by Alena Kořínková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Extrakce; Tessierova extrakce; Atomová absorpční spektrometrie; F AAS; ET AAS; AMA 254; Olovo; Měď; Rtuť; Kadmium; Extraction; Tessier´s extraction; Atomic absorption spectrometry; F AAS; ET AAS; AMA 254; Lead; Copper; Mercury; Cadmium
Record ID: 1097500
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/3138


Abstract

Tato diplomová práce pojednává o stanovení vybraných kovů v energetických odpadech, jako je úletový popílek, škvára, struska, ložový popel, produkt odsíření apod., které pocházejí ze čtyř moravských tepláren. Extrakce kovů z energetických materiálů byla provedena Tessierovou extrakcí. Za tímto účelem byla použita extrakční činidla chlorid hořečnatý (MgCl2), octan sodný (CH3COONa), hydroxylamin hydrochlorid v kyselině octové (NH2OH.HCl v CH3COOH), peroxid vodíku v kyselině dusičné (H2O2 v HNO3) a kyselina fluorovodíková (HF). Extrakce probíhala při teplotách 25°C a 40°C. Ve všech frakcích byly stanoveny olovo, měď a kadmium s využitím atomové absorpční spektrometrie (F AAS, ET AAS) a rtuť metodou AMA 254.; This diploma thesis deals about determination of metal in energetic waste, such as fly ash, scoria, dross, loge ash and product of desulphurization, etc., coming from four Moravian heating plants. Extraction of metals was performed according to Tessier. As extraction agents were used magnesium chloride (MgCl2), sodium acetate (CH3COONa), hydroxylamin hydrochloride in acetic acid (NH2OH.HCl in CH3COOH), hydrogen peroxide in nitric acid (H2O2 in HNO3) and hydrofluoric acid (HF). Extraction proceeded at temperatures 25°C and 40°C. Lead, copper and cadmium were determined on atomic absorption spectrometer (F AAS and ET AAS) and mercury was determined on AMA 254 in all fractions.