AbstractsEngineering

Vliv přídavku vícesměrně orientované výztuže na mechanické vlastnosti materiálu pro přípravu celkově snímatelných náhrad

by Eva Kolářová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: PMMA; Dentapreg Mesh; síťka z nerezové oceli; tří-bodový ohybový test; Charpy rázová houževnatost bez vrubu; SEM; DMA; PMMA; Dentapreg Mesh; stainless steel Mesh; three-point bending test; Charpy un-notched impact strength; SEM; DMA
Record ID: 1097509
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/31150


Abstract

Tato Diplomová práce se zabývá vlivem vyztužení na mechanické vlastnosti materiálu pro přípravu snímatelných náhrad. Pro testování byly použity tři sady vzorků: PMMA pryskyřice, PMMA pryskyřice s Dentapreg Mesh výztuží a PMMA pryskyřice vyztužena zesilující síťkou z nerezové oceli.Pro měření chování vzorků při statickém a dynamickém namáhání byl použit třibodový ohybový test a Charpy rázové kladivo. Viskoelastické vlastnostzi byly měřeny dynamicko-mechanickou analýzou (DMA). Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) byla použita k charakterizaci lomových ploch. Během statického namáhání vzorků výztuž nehraje důležitou roli v porovnání s nevyztuženou pryskyřicí. Nicméně byl pozorován opačný trend při dymanickém namáhání, kde efekt výzruže rostl v řadě PMMA pryskyřice – síťka z nerezové oceli – Dentapreg Mesh.; This Diploma thesis deals with effect of adding multidirectional oriented fibres on mechanical properties of denture base resin. Three sets of samples: PMMA resin, PMMA resin reinforced with Dentapreg Mesh and PMMA resin reinforced with stainless steel Mesh Strengthener were used for testing. Static three-point bending test and Charpy instrumented impact test were used to measure the behaviour of the samples under the static and dynamic loading conditions. Viscoelastic properties were determined by dynamic-mechanical analysis (DMA). Scanning electron microscopy (SEM) was used to characterize fracture surfaces. During the static loading of the samples the reinforcement does not play an important role in comparison with unreinforced resin. However, the opposite trend was observed under the dynamic loading where the effect to the reinforcement was increasing in the row PMMA resin – stainless steel Mesh Strengthener – Dentapreg Mesh.