AbstractsPhysics

Analýza možností využití tepla pro ohřev teplé užitkové vody, vytápění a chlazení domácností

by Almabrok Abdoalhade Almabrok
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Absorpční chladiče; klimatizace; kogenerace; rekuperace tepla; vytápění; systém tri-generace; ohřev vody.; Absorption chiller; Air conditioning; Cogeneration; Heat recovery; Space heating; Tri-generation system; Water heating
Record ID: 1097515
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/35653


Abstract

Rostoucí světová poptávka po méně efektivních zdrojích energie vede ke zvýšení zájmu o kogenerační technologie v sektoru domácností. Pomocí této technologie lze významně snižovat množství znečišťujících látek emitovaných při výrobě elektřiny a tepla pro domácnosti. Kogenerační systémy v sektoru domácností nabízí možnost produkce jak užitného tepla a elektřiny z jednoho zdroje paliva, např. motorové nafty či zemního plynu. Tato práce se zaměřuje na analýzu možností užití kogeneračních a tri-generačních technologií ke zlepšení efektivity využití primárního zdroje energie, zejména v zemích severní Afriky. První část práce se orientuje na obecné definice v oblasti elektroenergetiky, aktuální i budoucí výhled energetické bilance v Libyi. Následující kapitoly se věnují kogeneračním a tri-generačních systémům, jejich charakteristikám se zaměřením na technické parametry, výhodám a nevýhodám těchto systémů a jejich dalšímu rozvoji. Hlavní část práce se zabývá problematikou spotřeby typických rodinných domů ve třech nejdůležitějších městech Libye. Dále předkládá citlivostní analýzu, která je zaměřená na výpočet množství energie vyžadované k pokrytí energetických potřeb typického domu (vytápění, ohřev vody a klimatizace) a porovnání naplnění těchto potřeb při uvažování technických a ekonomických hledisek. Výsledky práce budou využity pro tvorbu pokladů pro Libyjské energetické úřady.; The growing worldwide demand for less polluting forms of energy has led to renewed interest in the use of cogeneration technologies in the residential sector due to their potential for significantly reducing the quantities of pollutants emitted in supplying residential electricity and heating. Cogeneration systems in the residential sector have the ability to produce both useful thermal energy and electricity from a single source of fuel such as oil or natural gas. This thesis is focused on an analysis of the possibilities of using cogeneration and tri-generation for improving energy efficiency in countries where these systems are not commonly used. The first part of the thesis is oriented to the general definition of power engineering, the present energy balance in Libya from a consumption and production point of view. Chapter Five deals with the analysis of energy demand in Libya and forecast in future. The definition, development, benefits and characteristic, especially technical performance, of cogeneration and tri-generation systems are clarified in Chapters Eight and Nine. In chapter eleven the electrical consumption of typical family houses in three major cities in Libya were clarified. The last part of the thesis presents a sensitivity analysis that was focused on the calculation of the amount of energy required to cover necessities of typical house (heating, water heating and air conditioning) and the comparison between the usage of electrical energy and thermal energy to meet those requirements from technical and economic point of view. The results of the thesis will be used for creating supporting material for energy authorities in…