AbstractsBusiness Management & Administration

Modelování šíření elektromagnetického pole v tunelech

by Daniel Géze
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Metóda hraničných prvkov; okrajové podmienky; integrálna rovnica; Helmholtzova rovnica; Maxwellove rovnice; líniový prúdový zdroj; profil tunela; analytická metóda; Boundary element method; boundary conditions; integral equation; wave equation (Helmholtz); Maxwell’s equations; line current source; tunnel profile; analytical method
Record ID: 1097527
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/31629


Abstract

Cieľom predloženej diplomovej práce je numerické riešenie šírenia elektromagnetických vĺn v tuneli. Za týmto účelom bola sformulovaná integrálna rovnica a numericky riešená pomocou metódy hraničných prvkov (BEM). Implementácia v prostredí MATLAB sľubne poukazuje na nízke výpočtové nároky oproti štandardným diferenciálnych diskretizačným metódam. Súčasťou projektu je vykreslenie rozloženia elektromagnetického poľa pre rôzne profily tunelov. Overenie výsledkov je vykonané pomocou zjednodušeného analytického modelu. V rámci práce je pozorované štúdium vplyvov zmien profilu tunela a rôznych impedančných podmienok na stenách tunela na výsledné rozloženie elektromagnetického poľa vo vnútri tunela.; The submitted master’s thesis aims at the numerical analysis of electromagnetic-wave propagation in tunnels. To this end, an integral-equation formulation has been formulated and numerically solved with the aid of the boundary-element method (BEM). The experimental in-house Matlab implementation shows promisingly low computational demands with respect to the traditional direct-discretization approaches. Sample numerical examples of the electromagnetic-field distribution for various tunnel profiles are given. Validation and post-processing procedures are done by means of a simplified analytical model. The influence of the tunnel profile and its impedance-wall properties on the resulting electromagnetic-field distribution inside a tunnel is demonstrated on numerical examples.