AbstractsBiology & Animal Science

Mikropáskové flíčkové antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu

by Tomáš Mikulášek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: anténa; aperturové napájení; flíčková anténa; napájení sondou; štěrbina; vlnovod integrovaný do substrátu; antenna; aperture feeding; microstrip patch; slot; substrate integrated waveguide (SIW); probe feeding
Record ID: 1097542
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/25068


Abstract

Dizertační práce je zaměřena na výzkum mikropáskových flíčkových antén a anténních řad napájených vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). Využitím vlnovodu integrovaného do substrátu pro napájení mikropáskové flíčkové antény dochází ke kombinaci výhodných vlastností obou struktur. Výsledkem je kompaktní anténní struktura, jejíž napájecí vedení neprodukuje parazitní záření a neovlivňuje tak vyzařovací charakteristiku antény. Práci lze z věcného hlediska rozdělit do dvou částí. První část práce (kapitola 2) je zaměřena na návrh flíčkových antén a jejich navázání na vlnovod integrovaný do substrátu. První dvě navržené flíčkové antény využívají vlnovod integrovaný do substrátu a štěrbinu nebo koaxiální sondu pro buzení lineárně polarizované vlny. Napájení koaxiální sondou je dále použito pro buzení kruhově polarizované flíčkové antény. Za účelem získání širšího pásma osového poměru je navrženo napájení flíčkové antény ve dvou bodech. Funkčnost všech anténních struktur je popsána pomocí parametrických simulací a ověřena realizací a měřením vyrobených prototypů antén. Prezentované napájecí metody představují nový způsob napájení pro mikropáskové antény využívající technologii SIW. Ve druhé části práce (kapitola 3) je pojednáno o implementaci štěrbinou napájené mikropáskové anténní struktury do malých anténních polí o velikosti 2x2 a 1x4. V případě lineární řady je uvažováno amplitudové rozložení pro optimální potlačení postranních laloků. Obě navržené anténní řady jsou ověřeny měřením a v porovnání s podobnými anténními řadami dostupnými v literatuře dosahují širšího pracovního pásma kmitočtů a vyššího zisku.; The thesis deals with the research of microstrip patch antennas and antenna arrays fed by a substrate integrated waveguide (SIW). Exploiting an SIW structure for microstrip patch antenna feeding combines the benefits of both structures. The result is a compact antenna structure retaining advantageous properties of microstrip patch antennas and having a radiation characteristic non-effected by spurious radiation which is usually produced by a conventional feeding line. The thesis consists of two factual parts. The first one (Chapter 2) deals with the design of microstrip patch antennas and exploiting a substrate integrated waveguide for their feeding. The first two microstrip patch antennas exploit an SIW and a slot or a coaxial probe in order to excite a linearly-polarized wave. SIW-based probe feeding is further utilized for exciting a single- and dual-fed circularly-polarized microstrip patch. The functionality of the proposed antenna structures is described using parametric analyses and verified by measuring of fabricated prototypes. The proposed feeding methods represent a novel feeding approach for microstrip patch antennas exploiting SIW technology. The second part of the thesis (Chapter 3) deals with implementing the linearly-polarized aperture-coupled microstrip patch antenna structure fed by SIW into two small antenna arrays consisting of 2x2 and 1x4 radiators. An amplitude distribution is considered in…