AbstractsEngineering

Návrh algoritmu redukce síly na řídící ploše letadla

by Lenka Zavíralová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Fly-by-Wire systém; distribuovaný Fly-by-Wire systém; spojitý řídící systém; digitální řídící systém; PID regulátor; algoritmus redukce síly; Fly-by-Wire System; Distributed Fly-by-Wire System; analog control system; digital control system; PID controller; Force Fight Algorithm
Record ID: 1097552
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/8161


Abstract

Digitální Fly-by-Wire systém je novým přístupem k řídícímu systému letadla, na jehož základě firma Honeywell - HTS CZ začala výzkumný projekt s názvem “Next Generation Distributed Fly-by-Wire System” a tato práce je jeho součástí. Řídící plochy letadla jsou řízeny dvěma nebo třemi elektrohydraulickými (či elektrickými) servy a každé servo je ovládáno nezávislou řídící jednotkou. Díky provozním tolerancím systému a drobným odchylkám vstupních dat v řídících jednotkách, dostává každé servo mírně odlišné povely a rozdíl v poloze serv vede k namáhání řídící plochy i k namáhání serv. Hlavním cílem této práce je navrhnout algoritmus, který bude eliminovat rozdíly mezi polohami jednotlivých serv, a tudíž sníží sílu, která namáhá řídící plochu, na přípustnou mez. Implementace řídícího systému letadla byla do detailu analyzována a algoritmus redukce síly na kontrolní ploše letadla byl navržen a implementován v prostředí Simulink. Iterační kriteriální ladící metoda byla vyvinuta a za účelem co nejlepšího nastavení algoritmu redukce síly. Práce také analyzuje vliv časových zpoždení na sběrnici na kvalitu algoritmu redukce síly.; This thesis is dealing with a new approach to the airplane control system - Distributed Fly-by-Wire System and the resolution will be a part of the research project “Next Generation Distributed Fly-by-Wire System” of company Honeywell - HTS CZ. The aircraft primary surfaces are controlled by two or three electrohydraulical (or electrical) actuators and each actuator is controlled by its independent control unit. The operational tolerances of the system cause small deviations of the input data to the control units and thus each actuator obtains slightly different command. This leads to the mechanical stress of the surface and of the actuators. The main goal of this thesis is to propose an algorithm for a reduction of the force fight on an airplane control surface. The flight control system implementation was analyzed in detail and the Force Fight Algorithm was proposed and implemented in Simulink software. The iterative criterion tuning method was developed to provide the best setting of the algorithm. Finally the impact of Bus time delay on the Force Fight Algorithm was investigated.