AbstractsBusiness Management & Administration

Podnikatelský plán pro rozvoj malého podniku

by Štefan Vantroba
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Drobné podnikanie; malý podnik; podnikateľský zámer; podnikateľský plán; CRM; riadenie vzť ahu so zá kazní kmi; Small business; business development; business plan; SWOT analysis; CRM; customer relationship management
Record ID: 1097575
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/4129


Abstract

Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť podnikateľský plán na rozvoj malej firmy. V prvej časti je teoretický opísané prostredie malých firiem. Ďalej je skúmané obchodné prostredie firmy a adopcia praktík riadenia vzťahu so zákazníkmi (CRM) v oblasti malých firiem. V poslednej časti autor navrhuje podnikateľský zámer jednoduchej webovej CRM služby Zakaznici.eu a detailnejšie špecifikuje projekt rozvoja.; The aim of this diploma thesis is to propose a business plan for development of small business. First part introduces small business from a theoretical perspective. Next the company and its business environment is assessed and an adoption of customer relationship management practices (CRM) and software among small businesses is examined. In the last part author proposes new business plan for simple CRM web service Zakaznici.eu and further specifies the development of a project.