AbstractsBusiness Management & Administration

Snižování nákladů s využitím procesní analýzy ve firmě PEGRES obuv s.r.o.

by Jan Gřeš
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Řízení výroby; Podnikové procesy; Procesní řízení; Production management; Business processes; Business Process Management
Record ID: 1097577
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/12775


Abstract

Firma PEGRES obuv s.r.o. se již delší dobu potýká se stagnací v oblasti plánování a řízení výroby. Některé podnikové procesy jsou nyní značně zastaralé a v aktuálních podmínkách již neefektivní. Cíl práce je snížení nákladů s využitím procesní analýzy. Pro dosažení tohoto cíle bude provedena analýza současného stavu zastaralých procesů a budou popsány vybrané metody řízení výroby, které jsou svou povahou relevantní pro výrobu obuvi. Výstupem práce je sada doporučení a návrhů na změny v existujících procesech. Vybrané návrhy budou v prostředí firmy implementovány a práce zahrne zhodnocení výsledků po zavedení těchto změn.; Company PEGRES obuv s.r.o. has been long time struggling with stagnation in production planning and control. Some of the internal processes are now obsolete and in current conditions no longer effective. The goal of the paper is to reduce the costs using process analysis. To achieve this goal, analysis of the current state of outdated processes will be performed, followed by description of selected methods of production management, which by their nature are relevant to the production of the shoes. Output of the work is a set of recommendations and proposals for changes to existing processes. Selected proposals will be implemented in the company and paper will include evaluation of results after the implementation of these changes.