AbstractsEngineering

Pokročilé algoritmy analýzy datových sekvencí v Matlabu

by Tomáš Götthans
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Chaos; atraktor; dynamické systémy; Lyapunovy exponenty; genetický algoritmus; optimalizace; multikriteriální optimalizace; fraktál; fraktální dimenze; PSO; metoda roje částic; časová posloupnost; Chaos; attractor; dynamical systems; Lyapunov exponents; genetic algorithm; optimization; multicriteria optimization; fractal; fractal dimension; PSO; particle swarm method; timing
Record ID: 1097578
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/2320


Abstract

Cílem této práce je se seznámení s možnostmi programu Matlab z hlediska detailní analýzy deterministických dynamických systémů. Jedná se především o analýzu časové posloupnosti a o nalezení Lyapunových exponentů. Dalším cílem je navrhnout algoritmus umožňující specifikovat chování systému na základě znalosti příslušných diferenciálních rovnic. To znamená, nalezení chaotických systémů.; This work aims to familiarize with the possibilities of Matlab in terms of detailed analysis of deterministic dynamical systems. This is essentially a analysis of time series and finding Lyapunov exponents. Another objective is to design an algorithm allowing to specify the system behavior based on knowledge of the relevant differential equations. That means finding chaotic systems.