AbstractsMedical & Health Science

Influence of autonomic nervous system in the inducibility of atrial fibrillation.

by Martina Šrutová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: fibrilace síní; inervace síní; autonomní nervový systém; variabilita srdečního rytmu; atrial fibrillation; atrial innervation; autonomic nervous system; heart rate variability
Record ID: 1097616
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/15867


Abstract

Cílem této práce je zjištění změn předcházejícím fibrilaci síní. Pozorována je rovnováha mezi sympatikem a parasympatikem. Do experimentu výzkumného ústavu Cleavlendské kliniky bylo zapojeno šest psů různých ras. Signály EKG byly získány Holterovským 24hodinovým monitorováním. Pomocí 40 vysokofrekvenčních impulsů (TI) byla každých 30 minut vyvolávána AF. Z 24hodinového signálu byly extrahovány kratší epizody. Každá z těchto epizod obsahovala 10 minut předcházejících TI a 3 minuty následující po TI. Desetiminutové epizody byly zpracovány automaticky, byly detekovány QRS komplexy a RR intervaly a vypočteny HRV parametry. Přítomnost a délka trvání AF byly zjištěny manuálně z tříminutových intervalů následujících po TI. Byla-li vyvolána AF o délce trvání kratší než 30 sekund došlo ve srovnání s epizodami bez výskytu AF k významným změnám tří HRV parametrů. HF parametr poklesl pro epizody s výskytem AF. LF parametr byl naopak vyšší v epizodách s AF. Pro AF delší než 30 sekund nebyly významné změny pozorovány. Změny v epizodách s krátkou AF mohly být způsobeny změnami vlivu sympatiku a parasympatiku. Ke vzniku dlouhých AF je pravděpodobně zapotřebí i jiného vlivu, který nemusí nutně souviset s nervovým systémem. K dalším analýzám je zapotřebí většího množství signálů.; The aim of this study is to investigate changes in sympatho-vagal balance before the initiation of AF. Six mongrel dogs from the Cleveland Clinic foundation were included in this study. ECG was recorded for 24 hours using telemetric Holter monitoring. AF was periodically induced every 30 min. by applying brief bursts of 40 high-frequency atrial train impulses (TI). From the 24 hours signals' traces shorter data episodes were extracted. Each episode consisted of 10 minutes preceding the atrial burst, and 3 minutes following the (TI). The 10 minutes episodes were processed automatically to determine the QRS complexes and RR intervals, and to calculate the HRV parameters. The presence and the duration of AF were determined by manual examination in each of the 3 minutes intervals following the delivery of TI. When the AF was generated, but episodes of AF were shorter than 30 seconds, three HRV parameters were significantly different than when AF was not generated. The HF component was lower in episodes that generated AF. The LF component was higher in episodes that generated AF. No significant differences were found when episodes of AF were longer than 30 seconds. Short episodes of AF could be generated when a certain disorder between sympathetic and parasympathetic tone is present. However in order to be able to generate longer AF episodes it is necessary another component not necessary related to the nervous system. Further analysis with a higher number of dogs should be needed.