AbstractsBiology & Animal Science

Produkce a charakterizace regenerovaných huminových kyselin

by Anna Čtvrtníčková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: huminové látky; regenerované huminové kyseliny; lignit; povrchová aktivita; agregace; humic substances; regenerated humic acids; lignite; surface activity; aggregation
Record ID: 1097628
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/13666


Abstract

Jihomoravský lignit pocházející z dolu Mír v Mikulčicích, Lignit s.r.o. byl přesítován a vybraná frakce byla modifikována tzv. mokrou cestou pomocí dvou oxidačních (HNO3, H2O2) a dvou „amfifilních“ (kyselina octová, kyselina citronová) činidel. Alkalickou extrakcí byly získány jak huminové kyseliny z neupraveného tak předupraveného lignitu (tzv. regenerované huminové kyseliny). Na základě výsledku elementární analýzy byly vypočítány C/O a C/H poměry, které společně s FTIR spektry podaly informaci o stupni alifaticity/aromaticity a dále o stupni oxidace organického uhlíku. Pomocí vysokoúčinné vylučovací chromatografie byla stanovena distribuce velikosti huminových agregátů. K objasnění procesů probíhajících v povrchové vrstvě bylo proměřeno povrchové napětí studovaných roztoků vzorků. Získaná data byla proložena Szyszkowského rovnicí a obdržené parametry poukázaly jak na povrchovou aktivitu jednotlivých huminových kyselin tak i na povahu molekul zodpovědných za snižování povrchového napětí. Pro vzájemnou korelaci dat získaných výše zmíněnými metodami byl použit Pearsonův korelační koeficient.; A fraction of South Moravian lignite mined in Mír Mikulčice, Lignit Ltd. was modified by two oxidizers (HNO3, H2O2) and two “amphiphilic-like” agents (acetic and citric acids, respectively). Alkali extraction was used to obtain both humic acids from non-treated lignite and so-called regenerated humic acids. Several methods were used for characterization of obtained samples. Based on the results of elemental analysis, the C/O and C/H ratios were calculated and completed by FTIR measurement; that provided the information on aromaticity/aliphaticity of the samples and degree of carbon oxidation. To assess the distribution of molecular dimensions of humic aggregates the High Performance Size Exclusion Chromatography was used. To elucidate the mechanisms of processes occurring in the surface layer of water solutions the surface tension measurement was carried out. Obtained data were fitted with Szyszkowski equation to get parameters characterizing the surfactant efficiency of humic acids and indicating the nature of humic molecules responsible for their surface activity. Finally, the Pearson correlation was used to search the interrelationships among results obtained by the above-mentioned techniques.