AbstractsPhysics

Vliv optických prvků na vyzařovaný laserový svazek

by Juraj Poliak
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Difrakcia; Eliptický Gaussov zväzok; Fresnelov integrál; Fourierova transformácia; Besselova funkcia; Diraction; Elliptical Gaussian beam; Fresnel integral; Fourier transform; Bessel function
Record ID: 1097657
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/21091


Abstract

Diplomová práca pojednáva o skalárnej teórii difrakcie a zavádza dôležité riešenie vlnovej rovnice a to elipticky symetrický Gaussov zväzok. V praktickej časti bude popísané modelovanie difrakcie na kruhovom otvore dvoma rôznymi prístupmi. Model bude experimentálne overený experimentom. V záverečnej časti bude kriticky pojednané o výsledkoch experimentu a simulácie.; Master's thesis deals with scalar diffraction theory and introduces an important solution of wave equation – elliptically symetrical Gaussian beam. In practical part, two approaches of diffraction model are used. The model will be experimentaly confirmed during experiment. In the final part, results of this experiment and simulation are criticaly discussed.