AbstractsEngineering

Modelování střídavých pohonů v jazyce Modelica

by Goran Lalović
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Střídavé pohony; Asynchronní Motor; Synchronní Motor; Modelování a Simulace; OpenModelica; Matlab-Simulink; FMI; FMU; FMU Toolbox; Parameterization Definer; AC Electrical Machines; Asynchronous Machines; Synchronous Machines; Modeling and Simulation; OpenModelica; Matlab-Simulink; FMI; FMU; FMU Toolbox; Parameterization Definer
Record ID: 1097727
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/31806


Abstract

Tato závěrečná bakalářská práce se zabývá s postupy fyzikálního modelování a simulaci střídavých pohonů v jazyce Modelica a prostředí OpenModelica. Za prvé, zde se nachází přehled všeobecných vlastností modelů pro základní typy střídavých pohonů, asynchronní a synchronní stroje a příslušných regulačních struktur v prostředí OpenModelica. Poté se bakalářská práce zaměřuje na srovnání chování vytvořených modelů s dostupnými modely v prostředí Matlab-Simulink. Cílem bakalářské práce bylo vyexportovat FMU, přeložit, odsimulovat a prácovat s modely z prostředí OpenModelica do Matlab-Simulink. Teoretický popis základních typů střídavých pohonů se nachází na prvních dvou kapitolách. Ve třetí kapitole se bakalářská práce zabývá srovnáváním modelů vytvořených v OpenModelica a Matlab-Simulink, a porovnává výsledky simulace. Na konci, jsou uvedeny základní informace o standardu FMI, FMU a mluví se o překadu modely z prostřdí OpenModelica, pomocí JModelica-y do Matlab-Simulink-u.; This bachelor final project deals with the procedures of physical modeling and simulation of AC drives (electrical machines) in Modelica programing language and environment OpenModelica. First, there is an overview about the general characteristics of the models for basic types of AC machines, Asynchronous and Synchronous Machines, and controller structures in OpenModelica. Then, this bachelor’s thesis concentrates on a behavior comparison of the already existing models in Matlab-Simulink and OpenModelica. The goal of this bachelor’s thesis was making the FMU, translating, simulating and working with models from OpenModelica to Matlab-Simulink. The theoretical description of the electrical machines is mainly based in the first two chapters. This bachelor final project includes the same modeling types of the electrical machines in different modeling languages, OpenModelica and Matlab-Simulink, and compares the simulations results. At the end, it gives some basic information about FMI standard, FMU and talks about translating models from OpenModelica, trough JModelica to Matlab-Simulink.