AbstractsEngineering

Analysis of Powertrain Acoustic Properties

by Richard Ambróz
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: virtuálny motor; vibrácie; hluk; zvuk; normálová rýchlosť povrchu; elektrodynamický budič; tlmenie; frekvenčná odozvová funkcia; experimentálna modálna analýza; mobilita; virtual engine; vibration; noise; sound; normal velocity of surface; elektrodynamic excites; damping; frequency response function; experimental modal analysis; mobility
Record ID: 1097737
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/5889


Abstract

Dizertačná práca rieši problematiku analýzy akustických vlastností pohonných jednotiek. V úvodnej časti je teoretický rozbor fyzikálnych princípov vibrácií a hluku a prehľad súčasného stavu riešenia problematiky v oblasti návrhu pohonných jednotiek. Vlastná časť práce popisuje konštrukčný návrh elektrodynamického budiča vibrácií, návrh hodnotenia výsledkov merania a taktiež spôsob spracovania výsledkov. Akustické vlastnosti sú hodnotené pomocou normálových rýchlostí kmitania povrchu. V závere práce sú prezentované ukážky využitia metódy v praktických príkladoch spojených s návrhom pohonnej jednotky. Celé riešenie predstavuje ucelený spôsob analýzy vhodný pre rýchle hodnotenie vplyvu konštrukčných úprav na akustické vlastnosti.; This thesis deals with the analysis of the acoustic properties of powertrain. Introduction section contains the theoretical analysis of the physical principles of vibrations and noise and an overview of the current state of solving problems in the area of powertrain design. Main part of the work describes the engineering design of electrodynamic vibration exciter, design of evaluation of measurement results and also the method of processing the results. Acoustic properties are evaluated by normal velocity of surface vibration. In the final part of this work, there are presented the samples of the use of the method in practical examples connected with the design of powertrain. The whole solution is a comprehensive method of analysis suitable for quick evaluation of the impact of engineering changes on the acoustic properties.