AbstractsPhysics

Design pouliční svítilny s nezávislým napájením.

by Petr Hampl
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: energieticky nezávislý; energeticky soběstačný; lampa pouličního osvětlení; pouliční lampa; pouliční osvětlení; lampa; osvětlovací jednotka; Savonius; Savoniův rotor; Savoniova turbína; větrná turbína; solární článek; fotovoltaický článek; fotovoltaika; solární panel; fotovoltaický panel; tenkovrstvý solární článek; tenkovrstvý solární panel; flexibilní solární článek; větrná energie; obnovitelná energie; obnovitelný zdroj energie; udržitelný rozvoj; čistá energie; zelená energie; svítivá dioda; vysocesvítivá dioda; LED; svítidlo; off-grid; photovoltaics; photovoltaic; street lamp; lamp pole; lighting unit; lighting solution; Savonius; Savonius wind turbine; Savonius rotor; wind turbine; solar module; solar panel; thin-film solar cell; thin-film; flexible solar panel; solar energy; wind energy; renewable energy; renewable resource of energy; sustainable design; clean energy; green energy; light emitting diode; LED; luminaire
Record ID: 1097794
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/15154


Abstract

Oblast problémů, ze kterých konkrétní téma projektu vychází, zahrnuje současnou globální transformaci zdrojů energie a jejich dodávek se zvláštní pozorností na obnovitelné zdroje energie. Důraz je kladen zejména na hodnoty jež přináší produkt určený k užívání ve veřejných prostorách. Autorovým zadáním bylo navrhnout osvětlovací jednotku nezávislou na vnějším zdroji napájení. Cílem návrhu je přehodnotit způsob, jakým jsou dnes technologie využívání sluneční a větrné energie běžně používány, a navrhnout řešení přinášející nové vlastnosti a užitné hodnoty pro přímého uživatele i celou společnost. Autor přináší návrh produktu jenž je reakcí na současné globální hrozby a příležitosti. Výsledkem projektu je návrh pouliční lampy kombinující fotovoltaický článek a větrnou turbínu s cílem získat elektrickou energii jež je dočasně akumulována a následně dodávána svítidlu. V návrhu je kladen důraz na požadavky ergonomie a estetickou hodnotu produktu. Navržené řešení znamená finanční přínos z hlediska šetření neobnovitelnými zdroji energie a případnými finančními výhodami pro investora plynoucími z provozování veřejného osvětlení. Pouliční lampa nezávislá na vnějším zdroji napájení má navíc menší negativní dopad na životní prostředí a představuje technologie využívání větrné a solární energie v přívětivé a nerušivé podobě.; The problem area of the project depicts the issue of actual transformation of energy resources and supply worldwide with the focus on renewable resources of energy. The stress is primarily laid on values of an object designated for public spaces. The author’s assignment was to design a lighting unit independent of an external power supply. The aim of the new design is to rethink the way in which technologies utilizing solar and wind power are commonly used, and to suggest a solution that brings new features, benefits and values for the user and society. Generally the author brings forward design that reflects actual global threats and opportunities. The result is a design of a street lamp that combines a wind turbine with a solar cell module in order to gain electrical energy which is stored in an accumulator and afterwards supplied to a luminaire. The lamp is designed with special consideration of aesthetics and ergonomics. The designed solution brings financial benefits in terms of saving the nonrenewable resources and possible money savings for the investor. Furthermore, the off-grid street lamp has a lower negative impact on the environment and demonstrates technologies utilizing solar and wind power in a friendly and unintrusive way.