AbstractsComputer Science

Návrh inteligentního optimalizačního modulu pro podnikový informační systém

by Ľubomír Zigo
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Optimalizácia; údržba; Optimization; Maintenance
Record ID: 1097833
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/5568


Abstract

Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou inteligentného optimalizačného modulu pre podnikový informačný systém. Optimalizačný modul bude vytvárať celoročné plány údržby s rovnomerným množstvom údržbárskych aktivít v jednotlivých týždňoch a plány pre výrobu s pravidelnými odstávkami. V úvode je uvedený prehľad použiteľných optimalizačných metód, z ktorých sú vybrané metódy pre ďalšiu fázu, testovanie. Nelineárna metóda najmenších štvorcov z Matlab Optimization Toolbox, genetický algoritmus a ABC algoritmus budú otestované na zadanej plánovacej úlohe. Na základe výsledkov testu bude najlepšia metóda implementovaná v podnikovom informačnom systéme. Takto doplnený informačný systém umožňuje vytvárať kvalitnejšie plány údržby a tým zvýšiť celkovú efektivitu podniku.; This master’s thesis deals with design and realization of intelligent optimization module for industrial information system. Optimization module creates all-year maintenance plans with even weekly amount of maintenance capacities and plans for production with regular shutdowns. In the beginning, optimization methods are studied and suitable methods are selected for phase of testing. Non-linear least squares from Matlab Optimization Toolbox, genetic algorithm and artificial bee colony algorithm (ABC) are tested for specified planning problem. Based on test results, ABC algorithm as best method will be implemented in information system. Information system complemented by optimization module enables to create better maintenance plans, what results to increasing overall company’s efficiency.