AbstractsEngineering

Napěťová, deformační a spolehlivostní analýza vyhřívaného složeného potrubí

by Maroš Hladký
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Napätie; pretvorenie; deformácia; podpora; potrubie; Stress; strain; deformation; support; pipe
Record ID: 1097852
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/26040


Abstract

Diplomová práca je zameraná na napäťovú a deformačnú analýzu elektricky vyhrievaného potrubia a príslušných častí. Cieľ práce je analýza častí potrubia samostatne a vo vzájomnom pôsobení voči medzným stavom, a zistenie maximálneho dovoleného zaťaženia. Potrubie je analyzované voči medznému stavu pružnosti a maximálnej dovolenej deformácií. Podpora je analyzovaná s cieľom nájsť adekvátne zaťaženia a silové reakcie počas inštalačnej fázy. Nakoniec je vyšetrované vzájomné pôsobenie. Potenciálne prekročenie daného medzného stavu je diskutované v adekvátnej kapitole.; Master thesis is aimed at stress and deformation analysis of electrically heated compound pipe and attached parts. Goal of the work is to analyze pipe segments separately and in full scale against limit states and to determine maximum allowed loads. Pipe is analyzed against yield strength and maximum allowed displacement. Support is analyzed to find out installation load and force reactions during installation. Mutual interaction is finally analyzed. If limits are overrun or modification is necessary, discussion take place at appropriate chapter.