AbstractsCommunication

Analýza výkonnosti v IP průmyslových komunikačních sítích

by Jan Beran
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: výkonnostní analýza; průmyslová komunikace; network calculus; kvalita služeb; IP směrovač; TestQoS; virtuální automatizační sítě; Performance Analysis; Industrial Communication; Network Calculus; Quality of Service; IP Router; TestQoS; Virtual Automation Networks
Record ID: 1097867
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/2541


Abstract

S rostoucím počtem řídicích systémů a jejich distribuovanosti získávájí komunikační sítě na důležitosti a objevují se nové výzkumné trendy. Hlavní problematikou v této oblasti, narozdíl od dřívějších řídicích systémů využívajících dedikovaných komunikačních obvodů, je časově proměnné zpoždění měřicích a řídicích signálů způsobené paketově orientovanými komunikačními prostředky, jako např. Ethernet. Aspekty komunikace v reálném čase byly v těchto sítích již úspěšně vyřešeny. Nicméně, analýzy trendů trhu předpovídají budoucí využití také IP sítí v průmyslové komunikaci pro časově kritickou procesní vyměnu dat. IP komunikace má ovšem pouze omezenou podporu v instrumentaci pro průmyslovou automatizace. Tato výzva byla nedávno technicky vyřešena v rámci projektu Virtual Automation Networks (virtuální automatizační sítě - VAN) zapojením mechanismů kvality služeb (QoS), které jsou schopny zajistit měkkou úroveň komunikace v reálném čase. Předložená dizertační práce se zaměřuje na aspekty výkonnosti reálného času z analytického hlediska a nabízí prostředek pro hodnocení využitelnosti IP komunikace pro budoucí průmyslové aplikace. Hlavním cílem této dizertační práce je vytvoření vhodného modelovacího rámce založeného na network calculus, který pomůže provést worst-case výkonnostní analýzu časového chování IP komunikačních sítí a jejich prvků určených pro budoucí použití v průmyslové automatizaci. V práci byla použita empirická analýza pro určení dominantních faktorů ovlivňujících časového chování síťových zařízení a identifikaci parametrů modelů těchto zařízení. Empirická analýza využívá nástroj TestQoS vyvinutý pro tyto účely. Byla navržena drobná rozšíření rámce network calculus, která byla nutná pro modelování časového chování používaných zařízení. Bylo vytvořeno několik typových modelů zařízení jako výsledek klasifikace různých architektur síťových zařízení a empiricky zjištěných dominantních faktorů. U modelovaných zařízení byla využita nová metoda identifikace parametrů. Práce je zakončena validací časových modelů dvou síťových zařízení (přepínače a směrovače) oproti empirickým pozorováním.; With the growing scale of control systems and their distributed nature, communication networks have been gaining importance and new research challenges have been appearing. The major problem, contrary to previously used control systems with dedicated communication circuits, is time-varying delay of control and measurement signals introduced by packet-switched networks, such as Ethernet. The real-time issues in these networks have been tackled by proper adaptations. Nevertheless, market trend analyses foresee also future adoptions of IP-based communication networks in industrial automation for time-critical run-time data exchange. IP-based communication has only a limited support from the existing instrumentation in industrial automation. This challenge has recently been technically tackled within the Virtual Automation Networks (VAN) project by adopting the quality of service (QoS) architecture delivering soft-real-time…