AbstractsOther

Příprava a aplikace kovových a polovodičových nanostruktur

by Jakub Hrubý
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: příprava metodou bottom-up; nukleace a růst; hydrotermální syntéza; koloidní roztoky; kovové nanočástice; nanočástice oxidů kovů; charakterizace; možné aplikace; bottom-up preparation method; nucleation and growth; hydrothermal synthesis; colloidal solutions; metallic nanoparticles; metal oxide nanoparticles; characterization; possible applications
Record ID: 1097869
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/39323


Abstract

Tato práce se zabývá teoretickými základy přípravy, charakterizace a možnými aplikací nanostruktur. V experimentální části je nastíněna syntéza a charakterizace nanostruktur. Ušlechtilé kovy jsou zastoupeny zlatem a stříbrem. Oxid zinečnatý jakožto II – VI polovodič a kompozit oxidu zinečnatého a oxidu měďnatého byly také syntetizovány bottom-up metodou. Připravené částice tvořily různé tvary, jako například kuličky, tyčinky, dlaždičky a takzvané nanokytičky. Částice byly posléze charakterizovány. Optickou mikroskopií byl proveden přibližný odhad morfologie. Skenovací elektronový mikroskop byl použit pro detailní pohled do struktury vzorku. Další charakterizační metody jako fotoluminiscence a absorbance byly využity u CuO/ZnO kompozitu.; This bachelor's thesis deals with theoretical background concerning basics of preparation, characterization, and possible applications of nanostructures. Experimental part provides guidance through synthesis and characterization of nanostructures. Noble metal nanoparticles are represented by gold and silver. In addition, zinc oxide II-VI semiconductor and copper oxide  – zinc oxide composite were synthesized by the bottom up method as well. Various shapes of particles were achieved such as spheres, rods, cobblestones, and so called nanoflowers. Prepared nanoparticles were then characterized. Optical microscopy was performed for approximate estimation of morphology. Scanning electron microscopy was used for detailed insight into a structure of samples. Other characterization methods involve photoluminiscence and absorbance which were applied in CuO/ZnO composite characterization.