AbstractsChemistry

Charakterizace hyaluronanu a jeho interakcí s tenzidy ultrazvukovou spektroskopií a densitometrií

by Andrea Kargerová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: hyaluronan; hexadecyltrimethylamonium bromid; tetradecyltrimethylamonium bromid; ktitická micelární koncentrace; systém hyaluronan-tenzid; Ultrazvuková spektroskopie s vysokým rozlišením; hyaluronan; hexadecyltrimethylammonium bromide; tetradecyltrimethylammonium bromide; hyaluronan-surfactant system; critical micelle concentration; high-resolution ultrasonic spectroscopy
Record ID: 1097870
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/33049


Abstract

This disertation thesis is focused on the study of physico-chemical interactions of hyaluronan (with molecular weights from 10 to 1750 kDa) with cationic surfactants measured using uncommon technique named high resolution ultrasonic spectroscopy. Densitometer was also used for the study of these interactions, in measuring of density and ultrasonic velocity of hyaluronan with different molecular weight in dependence on elevated temperature (25 50 °C). The aim is the determination of critical micelle concentration (CMC) and critical aggregation concentration (CAC) of the suractants in the absence and in the presence of hyaluronan with various molecular weights. Interactions in this system are important for the design of the systems for the targeted delivery, especially for the drugs. The experiments were made in water and sodium chloride solution. The significant breakpoint in the ultrasonic velocity showed changes in the system hyaluronan-surfactant.; Tato disertační práce se zaměřuje na fyzikálně-chemické interakce hyaluronanu (molekulové hmotností od 10 do 1750 kDa) s kationickými tenzidy. Pro zkoumání a měření vzájemného působení byla použita technika s názvem ultrazvuková spektroskopie s vysokým rozlišením (HR-US). Při zkoumání interakcí byl též použit denzitometr, a to při měření hustoty a uktrazvukové rychlosti hyaluronanu o různé molekulové hmotnosti v závislosti na vybrané teplotě (25-50 °C). Práce se zaměřuje se na studium kritické micelární (CMC) a agregační (CAC) koncentrace tenzidů v přítomnosti a nepřítomnosti hyaluronanu o různé molekulové hmotnosti. Interakce hyaluronanu s kationickými tenzidy jsou důležité pro systémy s cíleným transportem, zejména léčiv. Měření interakcí bylo prováděno ve vodě a v roztoku chloridu sodného. V získaných datech lze pozorovat významné zlomy v ultrazvukové rychlosti, které nám ukazují změny v systému hyaluronan-tenzid.