AbstractsEngineering

Návrh digitálního IP bloku pro diskrétní kosinovu transformaci

by Filip Veškrna
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: DCT VLSI C model IP-block Verilog-2001; DCT VLSI C model IP-block Verilog-2001
Record ID: 1097885
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/40250


Abstract

Tato diplomová práce se zabývá návrhem IP bloku pro diskrétní kosinovou transformaci. V~teoretické části jsou shrnuty algoritmy pro výpočet diskrétní kosinové transformace a diskutována jejich použitelnost v~hardwaru. Zvolený algoritmus pro hardwarovou implementaci je modelován v jazyce C. Poté je popsán na RTL úrovni, verifikován a je provedena syntéza v~technologii TSMC 65 nm. Hardwarová implementace je poté zhodnocena s ohledem na datovou propustnost, plochu, rychlost and spotřebu.; This diploma thesis deals with design of IP block for discrete cosine transform. Theoretical part summarizes algorithms for computation of discrete cosine transform and their hardware usability is discussed. Chosen algorithm for hardware implementation is modeled in C language. Algorithm is described at RTL level, verified and synthesized to TSMC 65 nm technology. Hardware implementation is then evaluated with respect of throughput, area, speed and power consumption.