AbstractsCommunication

Návrh změny vnitrofiremní komunikace v mezinárodní společnosti působící v oblasti IT služeb

by Hana Zbořilová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Expatrianti; organizační kultura; rozdílnost kultur; mezinárodní společnost; vnitropodniková komunikace; interkulturní komunikace; Expatriates; organizational culture; cultural diversity; multinational company; intercompany communication; intercultural communication
Record ID: 1097890
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/25689


Abstract

Diplomová práce se zabývá návrhem změny vnitropodnikové komunikace ve vybrané mezinárodní společnosti působící v oblasti IT služeb. Předmětem výzkumu v analytické části je zmapování vztahů místních zaměstnanců k jejich vedoucím a kolegům pocházejících z odlišných národních kultur. Dále je pak zkoumán vliv kulturních odlišností na aplikovaný způsob řízení a komunikaci v rámci mezinárodního týmu. Na základě výsledků výzkumu provedeného mezi zaměstnanci společnosti formou dotazníkového šetření jsou v návrhové části společnosti doporučena opatření vedoucí k zefektivnění komunikace v rámci společnosti a zefektivnění spolupráce v rámci multikulturního týmu.; The master’s thesis deals with a proposal for intercompany communication change in a selected multinational company operating in IT services. The aim of the analytical part is to analyse the current situation in the company with the emphasis on examining local employees’ relationships with their managers and colleagues with different cultural background, and the impact of cultural diversity on different management style and communication within a multinational team. The analysis of the current situation was based on the research carried out among the company employees in a form of a questionnaire. With regard to the research results the company was recommended measures that would lead to more effective communication within the company and would improve the co-operation of the employees within the multinational team.