AbstractsEngineering

Bosch DNOX 5.x - optimalizace zkoušek

by Michal Friedl
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Robert Bosch; DNOX; Denoxtronic; Pump; Module; validation; optimization; SCR; AdBlue; Robert Bosch; DNOX; Denoxtronic; Pump; Module; validation; optimization; SCR; AdBlue
Record ID: 1097896
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/40405


Abstract

Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou validačných testov pre produkt firmy Robert Bosch určený na úpravu výfukových plynov vznetových motorov, tzv. Denoxtronic 5.x, konkrétne jeho najkomplikovanejšiu časť – Pump Module. Zhrnutím a analyzovaním porúch objavujúcich sa v reálnej prevádzke tak poskytuje spätnú väzbu pre oddelenie vývoja a navrhuje, akým mechanizmom by mali byť v budúcnosti validačné testy optimalizované.; This diploma thesis is concerned of optimization of validation tests for a Robert Bosch product designed for diesel engines exhaust gases post processing, the Denoxtronic 5.x, precisely of one main subcomponent – Pump Module. By summarizing and analysing of failures occurring in real traffic, it provides feedback for engineering department and suggests the mechanism how to optimize the validation tests in future.