AbstractsChemistry

Molekulové modelování - struktura a vlastnosti katalyzátorů na bázi karbenů

by Eva Kulovaná
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: N-heterocyclické karbeny; ab initio metody; DFT metody; IČ spektroskopie; Ramanova spektroskopie; N-heterocyclic carbenes; ab initio methods; DFT methods; IR spectroscopy; Raman spectroscopy
Record ID: 1097901
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/14064


Abstract

Molekulové modelování umožňuje předpovídat chování nových látek a napomáhá při jinak obtížné interpretaci experimentálních dat. Záměrem našeho studia byla predikce vybraných vlastností polymeračních katalyzátorů na bázi karbenů, predikce jejich struktur a spektrálních charakteristik. K ověření chování karbenů a jejich prekurzorů ve formě chloridů byly studovány vybrané charakteristiky molekuly. Byla provedena vizualizace vybraných molekulových orbitalů a map elektrostatických potenciálů a elektronových hustot. Následně pomocí počítačových programů byly získány teoretické vazebné délky a úhly vybraných imidazolových a imidazolinových sloučenin a z nich připravených karbenů. Data strukturně podobných, již charakterizovaných sloučenin, byla získána z CCDC (Cambridge Crystallographic Data Centre) a následně konfrontována s námi vypočítanými daty. Byla změřena infračervená (IČ) a Ramanova spektra imidazolové soli a IČ spektrum příslušného karbenu. Tato spektra byla konfrontována s napredikovanými.; Molecular modelling enables to predict behaviour of the new compounds and helps to interpret experimental data. The objective of our study was the prediction of selected properties of polymerization catalysts based on carbenes, the prediction of their structures and spectral characteristics. To confirm the behaviour of carbenes and their precursors based on chlorides selected characteristics of a molecule were studied. The visualization of selected molecular orbitals and electrostatic potential-mapped electron density surface was made. Subsequently, bond distances and bond angles of selected imidazole and imidazoline compounds and from them prepared “free” carbenes were obtained by using computer programs. Data of structural similar compounds, which have been already characterized, were obtained from CCDC (Cambridge Crystallographic Data Centre) and were compared with our calculated data. Infrared (IR) and Raman spectra of the imidazole salt and the infrared spectrum of the appropriate carbene were measured. The spectra measured were compared with predicted spectra.