AbstractsEngineering

Zpracování analogového signálu s integrovanými zesilovači s proudovou zpětnou vazbou

by Ibrahim R. H. Ben Ayad
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Zpracování analogového signálu; operační zesilovač; zesilovač s proudovou zpětnou vazbou; konvejor; integrátor; diferenciátor; citlivost; Analog signal processing; operational amplifier; current feedback amplifier; conveyor; integrator; differentiator; sensitivity
Record ID: 1097920
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/2245


Abstract

Tato disertační práce pojednává o návrhu nových funkčních bloků použitelných v oblasti zpracování analogového signálu. Jde o obvody v proudové módu, které mohou ve vhodné konfiguraci pracovat v proudovém i v napěťovém módu. To umožnílo získat velmi nadějné výsledky v soustavách s nízkým napájecím napětím. Mnohostrannost těchto obvodů nalezne uplatnění v mnoha aplikacích. Zesilovač s proudovou zpětnou vazbou byl zavolen jako hlavní stavební blok pro detailní zkoumání funkce obvodů s RC operační sítí. Tato disertační práce pojednává o studiu, syntéze a návrhových aspektech realizace nových imitančních funkcí, jmenovitě induktivních a superkapacitních, proudových a napěťových konvejorech, kmitočtových filtrech s velkou jakostí, integrátorech a diferenciátorech, fázovacích členech s neminimální fází a napětím řízených oscilátorech. Disertační práce se detailně zabývá těmito novými bloky, které jsou popsány teoreticky a vyhodnoceny na základě simulací vlastností.; This dissertation thesis deals with the design of new functional blocks usable in area of analogue signal processing. The current feedback circuits (which in a suitable configuration can operate in voltage or current mode) are used here. This allows to achieve very promising results in the systems with a very low power supply. The versatility of the circuits will find applications in many areas. The curreent-feedback amplifier is chosen as the main building block for the detailed studies on the analog signal processing circuit design and realisation through various RC configurations. The thesis deals mainly with the study, synthesis, and design aspects of deriving new immittance functions covering inductive and supercapacitive admittances, current conveyors, voltage conveyors, high quality selective filters utilizing the transimpedance, integrators and differentiators, non-minimum phase allpass equalizers, and voltage controlled oscillators. The work deals in detail with these new particular blocks which are described theoretically and evaluated by simulations.